เลื่อนขึ้นด้านบน
นายพัทวัฒน์ สีขาว Mr.Pattawat Seekhaw
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายพัทวัฒน์ สีขาว
Name   Mr.Pattawat Seekhaw
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   28/05/2522
ที่อยู่   16/1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   39
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Pattawat_apsc@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท เคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2553 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 2550 เจ้าหน้าที่ประจำห้องปกิบัติการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
3 2549 นักเคมี บริษัทเอเชียนแปซิฟิกสเปเชียลตีเคมิคัล จำกัด
4 2548 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2549 HACCP นครปฐม
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
2 เคมีอินทรีย์
3 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4 เคมีพื้นฐาน