เลื่อนขึ้นด้านบน
นายณรภัทษ รัญนรักษ์ Mr.Narabhts Rannarags
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายณรภัทษ รัญนรักษ์
Name   Mr.Narabhts Rannarags
สังกัด   ภาควิชาเคมี
วัน/เดือน/ปีเกิด   15/02/2520
ที่อยู่   17-19 ซ.3 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   41
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   nokknoy@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2544 นักวิชาการ ศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา
2 2543 ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
2 เคมีวิเคราะห์
3 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4 เคมีพื้นฐาน