เลื่อนขึ้นด้านบน
นายรัฐพล พรประสิทธิ์ Mr.Rattaporn Pornprasit
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายรัฐพล พรประสิทธิ์
Name   Mr.Rattaporn Pornprasit
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   07/10/2519
ที่อยู่   399/172 ม.5 ต.หนองหาญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   42
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Phyyobact@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2550-2553 นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สารสนเทศ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2549-2550 ลูกจ้างโครงการ Enabling Thai Export of Exotic สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2547-2549 ลูกจ้างโครงการลำไยเพื่อการส่งออก สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2554 การประยุกต์ใช้ NIRS ถังผลิตผลเกษตรในระดับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2551 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 การควบคุมอาหารและมาตรฐานต่างๆ
2 จุลชีววิทยา