เลื่อนขึ้นด้านบน
นางทรงยศ กุลสุทธิ์ Mr.Songyot Kullasoot
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางทรงยศ กุลสุทธิ์
Name   Mr.Songyot Kullasoot
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   19/10/2524
ที่อยู่   201/10 ม.4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   37
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   tulmu_t@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2554 National Dissemnation Workshop มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ ปี เรื่อง
1 2552 แม่น้ำโขง:ศักยภาพของสาหร่ายและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ที่ ชื่อวิชา
1 นิเวศวิทยา
2 จุลชีววิทยา
3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
4 ชีววิทยาพื้นฐาน