เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวญาณวรรณ วงศ์ไชย Mr.Yannawan Wongchai
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวญาณวรรณ วงศ์ไชย
Name   Mr.Yannawan Wongchai
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   19/07/2526
ที่อยู่   106/26 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   35
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   Yannawan.W@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท Cell Biology University of Connectiut
2 ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2012 Casual Worker lnstitute for Cancer Geneetics Columbia University
2 2012-2013 Research Technician lnstitute for Cancer Geneetics Columbia University
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2551 TP53 gene mutations of lung cancer patients in upper northern Thailand and environmental risk factor
ที่ ชื่อวิชา
1 ชีวเคมีพื้นฐาน
2 อณูชีววิทยา
3 พันธุศาสตร์
4 ชีววิทยาของเซลล์
5 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
6 ชีววิทยาพื้นฐาน