เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวสุภารินทร์ บุญกุนะ Miss.Suparin Bunkuna
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวสุภารินทร์ บุญกุนะ
Name   Miss.Suparin Bunkuna
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   14/04/2533
ที่อยู่   209 ม. 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   28
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   s_suparin@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 ศึกษาชีววิทยาของแมลง มหาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
2 2552 ศึกษาระบบนิเวศและชีวิตสัตว์ที่เขาใหญ่ อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่ ปี เรื่อง
1 2557 ผลของฮอร์โมนจูวี่ไนล์และการแสดงออกของยีน
ที่ ชื่อวิชา
1 ชีววิทยาพื้นฐาน