เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวจวงจันทร์ จำปาทอง Mr.Juangjun Jumpathong
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวจวงจันทร์ จำปาทอง
Name   Mr.Juangjun Jumpathong
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   16/02/2524
ที่อยู่   51/1 ม.8 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   37
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   JuangjunJ@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก ความหลากหลายทางทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ โรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2552-2553 ผู้ช่วยบรรณาธิการ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2555-2557 นักวิจัยระดับหลังปริญาเอก Germany
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2552 lnvestigation of polyketide and natural products France
2 2551 lsolation biological activity and secondary metabolite investigations Germany
3 2550 lnvestigation of reducing type l polyketide synthase genes in three ascomycetes from Thailand Medical University Japan
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 การแยกสารประกอบเคมี
2 โรคพืชเบื้องต้น
3 จุลชีววิทยา