เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวอ้อมหทัย ดีแท้
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวอ้อมหทัย ดีแท้
Name  
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   12/01/2523
ที่อยู่   39/1 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   38
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   aomhathai121@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2552-2555 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2547-2549 นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
3 2546-2547 นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภัทรเวช จังหวัดพิจิตร
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย พะเยา
2 2556 งานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ เชียงใหม่
3 2556 ้การประชุมวิชาการ Federation of European Microbiological societies เยอรมันนี
4 2555 นาโนเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์สุภาพ เชียงใหม่
5 2551 ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่32 ชลบุรี
6 2550 Sensitive Chemiluminescent Method for Protein Detection on Western blot เชียงใหม่
7 2549 การประชุมวิชาการเอดส์และโฟลไซโตเมทรี่ ครั้งที่12 เพชรบุรี
8 2548 การประชุมวิชาการเอดส์และโฟลไซโตเมทรี่ ครั้งที่11 เชียงราย
9 2546 ทักษะการให้คำปรึกษาก่อน และหลังการตรวจเลือดโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 อณูชีววิทยา
2 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3 จุลชีววิทยา
4 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
5 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
6 ชีววิทยา 1
7 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
8 ชีววิทยาพื้นฐาน