เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวยุวธิดา เทพยศ Miss.Yuwathida Thepyot
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวยุวธิดา เทพยศ
Name   Miss.Yuwathida Thepyot
สังกัด   ภาควิชาชีววิทยา
วัน/เดือน/ปีเกิด   03/08/2526
ที่อยู่   128 ม.11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   35
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   kookku_y@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ชีววิทยาประยุกต์ แขนงวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2552-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2551-2552 นักวิทยาสาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
3 2549-2550 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2550 TSB2007:Biotechnology for Gross Nationnal Happiness มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี
ที่ ปี เรื่อง
1 2551 การคััดแยกและตรรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่สามารถทนกรดและน้ำดีได้จากอุจจาระของทารก
2 2550 Proceeding in topic lsolation and screening of acid and bile tolerant lacticacid bacteria frominfant
3 2549 การผลิตกลูโคสและฟรุคโตสซีรัมจากข้าว
4 2547 การแยกและคัดเลื่อกเชื้อราทนร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง
ที่ ชื่อวิชา