เลื่อนขึ้นด้านบน
นายศุภชาติ ขมหวาน Mr.Suphachat Khomwarn
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายศุภชาติ ขมหวาน
Name   Mr.Suphachat Khomwarn
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   15/07/2526
ที่อยู่   26/1 ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   35
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   sawsuphachat@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2552-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 สถิติเชิงปฏิบัติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
2 หลักสถิติ
3 สถิติธุรกิจ