เลื่อนขึ้นด้านบน
นายณรงค์ชัย สถาวรวิจิตร Mr.Narongchai Sathavornvichit
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายณรงค์ชัย สถาวรวิจิตร
Name   Mr.Narongchai Sathavornvichit
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   11/06/2518
ที่อยู่   90/400 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   43
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   jammies_un@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2547-2549 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 สถิติเชิงปฏิบัติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
2 สถิติธุรกิจ