เลื่อนขึ้นด้านบน
นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล Mrs.Noparat Techapunratanakul
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล
Name   Mrs.Noparat Techapunratanakul
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   30/01/2525
ที่อยู่   128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   36
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   kpnoparat@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2549 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 คณิตศาสตร์
2 สถิติธุรกิจ