เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวรัตนากาล คำสอน Miss.Rattanakarn Khomson
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวรัตนากาล คำสอน
Name   Miss.Rattanakarn Khomson
สังกัด   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วัน/เดือน/ปีเกิด   24/01/2524
ที่อยู่   22/3 ม.8 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   37
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   krattanakarn@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2551 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2555 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี ลำพูน
3 2551 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 คณิตศาสตร์และสถิติ
2 แคลคูลัส
3 หลักสถิติ
4 สถิติธุรกิจ