เลื่อนขึ้นด้านบน
นายปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ Mr.paponpat pattayathitiwat
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์
Name   Mr.paponpat pattayathitiwat
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   15/03/2525
ที่อยู่   15/1 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52100
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   36
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   casava_fa@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2557 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2554 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 2555 อาจารย์พิเศษ มหวิทยาลัยพายัพ
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2554 ISO22000 SGS
2 2549 การจัดทำคู่มือHACCP มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2548 การเป็นผู้ให้คำปรึกษาHACCP/GMP สถาบันอาหาร
4 2547 พิษวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ
5 2547 การจัดทำคู่มือHACCP มหาวิทยาลัยพายัพ
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 การจัดการสุขาภิบาลโรงอาหาร
2 ประกันคุณภาพระบบอาหาร
3 โภชนาการศาสตร์
4 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
5 อาหารและจุลินทรีย์