เลื่อนขึ้นด้านบน
นายกิตติ์ธเนศ อัศจรรย์ Mr.Kittanes Autsajun
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายกิตติ์ธเนศ อัศจรรย์
Name   Mr.Kittanes Autsajun
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   22/04/2531
ที่อยู่   52 หมู่ 10 ต.บ้านแผ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   30
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   pppp_0912@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2553 ผู้ช่วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2551-2554 วิทยากรภายนอก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 ASEAN YOUTH ENTRERENEVRS SEMINAR ประเทศบรูไน
2 2556 โครงการมิตรภาพเยาวชอุณหภูมิลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศจีน พม่า ไทย
3 2551 อาชีวสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ ปี เรื่อง
1 2554 หลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม้หลักสูตรงานใบตองและดอกไม้สด
ที่ ชื่อวิชา
1 การแกะสลักผักและผลไม้
2 พวงมาลัยดอกไม้สด
3 การจัดดอกไม้สด
4 วิชาใบตอง