เลื่อนขึ้นด้านบน
นางเยาวลักษณ์ พลภัคดี Mrs.Yaowalak Polbhakdee
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางเยาวลักษณ์ พลภัคดี
Name   Mrs.Yaowalak Polbhakdee
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   23/09/2502
ที่อยู่   200/3 ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   59
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   ypolphak@mail.med.cmu.ac.th
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2544 หัวหน้างานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงเชียงใหม่
2 2540 นักโภชนาการระดับ 8 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงเชียงใหม่
3 2524 นักโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 ดูงานด้านโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
2 2556 การเตรียมความพร้อมนักอาหารไทยสู่อาเซียน กรุงเทพมหานคร
3 2556 ASEAN PAEIFIC โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ที่ ปี เรื่อง
1 2553 อาหารผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2 2552 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องโภชนาการ
3 2549 อาหารผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ ชื่อวิชา