เลื่อนขึ้นด้านบน
นางมลหทัย เหลือโกศล Mrs.Monhatai Leaukosol
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางมลหทัย เหลือโกศล
Name   Mrs.Monhatai Leaukosol
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   01/08/2500
ที่อยู่   167 ถนนช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   61
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   monhatail@hotmail.co.th
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สื่อสารการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2522-2553 อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2 2550-2553 หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 2536-2539 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
4 2535-2538 หัวหน้าแผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2553 การพัฒนาด้านวิชาชีพ ประเทศจีน
2 2528 การศึกษาด้านคหกรรม ประเทศญี่ปุ่น
ที่ ปี เรื่อง
1 2550 ผลการใช้ยาสีฟันผสมสีแทนสีน้ำมันเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติปาดเกรียง
2 2545 เทคโนโลยีการเขียนลวดลายด้วยสี
3 2538 ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่ ชื่อวิชา
1 งานประดิษฐ์
2 เทคนิคการทำใบไม้ดอกไม้แห้ง
3 เทคโนโลยีการเขียนลวดลายด้วยสี
4 เครื่องสักการะแบบล้านนา
5 ดูอกไม้ประดิษฐ์