เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวรุ่งอรุณ ยารังฝั้น Miss.rungarun Yarungfun
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวรุ่งอรุณ ยารังฝั้น
Name   Miss.rungarun Yarungfun
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   03/11/2525
ที่อยู่   378/987 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   36
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   kai31125@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
2 ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-2550 Merchandiser Thai Itokin
2 2550-2556 supervisor Merchandiser Jaspal
3 2556-ปัจจุบัน senior production supervisor Luckycann
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2554 การออกแบบผลิตผ้าบุโคมไฟประดับฯ
2 2554 วารสารอุตสาหกรรมศึกษา
ที่ ชื่อวิชา
1 การสัมนาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2 ควบคุมคุณภาพเสื้อผ้าและการแต่งกาย
3 การปรับปรุงเสื้อผ้า
4 การผลิตเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม
5 ศิลปการแต่งกาย
6 ความรู้เรื่องผ้า ผืนผ้า
7 การจัดการสินค้าแฟชัน