เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวสิขเรศ คงแก้ว Miss.Sikared Kangkeaw
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวสิขเรศ คงแก้ว
Name   Miss.Sikared Kangkeaw
สังกัด   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   29/08/2528
ที่อยู่   9 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   33
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2550-2552 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2552 การบริหารการครัวไทย กรุงเทพมหานคร
2 2550 การประกอบวิชาชีพด้านอาหาร ในประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 ขนมไทย
2 อาหารว่าง
3 อาหารไทย
4 โภชนาการศาสตร์ครอบครัว
5 โภชนาการ