เลื่อนขึ้นด้านบน
นายทรงยศ คำชัย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายทรงยศ คำชัย
Name  
สังกัด   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่   89 ม.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท การส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2547- นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
2 2541-2547 นักวิชาการสาธารณสุข สอ.ลวงเหนือ สอ.ตลาดขวัญ
3 2532-2539 เจ้าพนักงานสาธารณะสุข โรงพยาบาลเวียงแหง
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2548 วิทยากรการพัฒนา PCU วิทยาลัยพยาบาลราชนครินทร์ ลำปาง
2 2548 พรบ.สาธารณสุขท้องถิ่น สสจ.เชียงใหม่
3 2548 การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ สสจ.เชียงใหม่
4 2548 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนต่อต้านโรคเบาหวาน - ความดัน โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย
5 2548 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนต่อต้านโรคเบาหวาน - ความดัน จังหวัดน่าน
ที่ ปี เรื่อง
1 2547 การควบคุมระดับไขมันในเลืดอของกลุ่มทำแคบหมู
2 2545 การสร้างความเข้มแข็งของอสม.โดยอาศัยโครงสร้างแกนนำสุขภาพ
3 2544 โรคพยาธิใบไม้ตับและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ ชื่อวิชา
1 คุ้มครองผู้บริโภค
2 การสร้างเสริมสุขภาพ
3 การวัดและประเมินการทางสุขภาพ
4 อาชีวอนามัย
5 ระบาดวิทยาและการคบคุมโรค
6 กฏหมายสาธารณสุข