เลื่อนขึ้นด้านบน
นางดารารัตน์ จำเกิด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางดารารัตน์ จำเกิด
Name  
สังกัด   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่   ึ74 ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท เศรษศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี สุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2548-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2 2538-2543 เลขานุการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2548 เอกสารการสอน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2 2548 งานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ อสม. อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
3 2548 งานวิจัย บทบาทการปฏิบัติงานของ อสม. อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4 2548 บทความทางวิชาการ บทบาทการปฏิบัติงานของ อสม. อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5 2546 งานวิจัย การศึกษาถึงความพึงพอใจในการใช้น้ำประปาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ชื่อวิชา