เลื่อนขึ้นด้านบน
นายธงชัย ปรีชา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายธงชัย ปรีชา
Name  
สังกัด   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่  
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ปริญญาตรี สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน นักศึกษา 6 -
2 2540 นักสุขศึกษา 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2535 นักสุขศึกษา 4 คณะทันตแพทย์ศาสตร์
4 2533 นักสุขศึกษา 3 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
1 2549 เอกสารการสอน การให้ทันตสุขสำหรับนักเรียน
2 2547 เอกสารการสอน การให้ทันตสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
3 2543 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วม
4 2540 การเปรียบเทียบทันตสุขศึกษา 3 รูปแบบ
ที่ ชื่อวิชา
1 การวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ
2 ทันตสาธารณสุข
3 พฤติกรรมศาสตร์
4 วิธีการสุขศึกษา