เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวศิริขวัญ บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวศิริขวัญ บริหาร
Name  
สังกัด   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่   91 ม.4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาโท สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ปริญญาตรี สาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2 2548 นักวิชาการสาธารณสุข 5 สสจ. จ.เชียงใหม่
3 2546 นักวิชาการสาธารณสุข 4 สสอ. แม่วาง จ.เชียงใหม่
4 2544 นักวิชาการสาธารณสุข 3 พ สสอ. เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2550 Writing for International Publication Workshop มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 2549 HR Scorecard and Benchmarking สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
3 2549 ต้นทุนผลผลิต การพัฒนาวนสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักนโยบายและยุทศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
4 2549 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลลัพท์ด้านสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ปี เรื่อง
1 2550 งานวิจัย กำลังดำเนินการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสาธารณสุขศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่รับบริการ
2 2549 ตำรา พฤติกรรมการใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยบ้านนาทราย
3 2549 บทความทางวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยของผู้ป่วยนอก โรควัณโรคที่มารับบริการ ณ ศุนย์ควบคุมโรคที่ 10 ชม.
ที่ ชื่อวิชา
1 การบริหารงานสาธารณสุข
2 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3 สัมมนาสาธารณสุข
4 สังคมวิทยาสาธารณสุข
5 สถิติสาธารณสุข