เลื่อนขึ้นด้านบน
มโนรมภ์ สินธพอาชากุล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   มโนรมภ์ สินธพอาชากุล
Name  
สังกัด   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   05/02/2508
ที่อยู่  
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   53
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน เภสัชชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2 การบริหารงานสาธารณสุข
3 กฏหมายสาธารณสุข
4 การคุ้มครองผู้บริโภค
5 เภสัชวิทยา