เลื่อนขึ้นด้านบน
นายมนูญ แสงคำ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายมนูญ แสงคำ
Name  
สังกัด   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่  
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   manoon.saengkham@facebook.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 ปริญญาตรี นวดแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน อาจารย์ โรงเรียนอาทิตย์นวดแผนไทย
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 อัตลักษ์ลานนา
2 พืชสมุนไพร