เลื่อนขึ้นด้านบน
นายกฤษณ์ สิริกุลรัตน์ Mr.Krit Sirikulrat
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายกฤษณ์ สิริกุลรัตน์
Name   Mr.Krit Sirikulrat
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   20/07/2530
ที่อยู่   81 ศรีลานนา ซ.2/5 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   31
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   wlilw_iover@hotmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2554 Teaching assistant มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (ENV 3305)
2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENV 3304)
3 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENV 3204)
4 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ENV 2302)
5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ENV 2203)