เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวภัครดา ทองมณี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวภัครดา ทองมณี
Name  
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่   287 ม.1 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2552 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 2550-2552 ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 2542-2545 อาจารย์อัตราจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 2542 วิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 สารมลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์
2 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3 เคมีวิเคราะห์และสารมลพิษ
4 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม