เลื่อนขึ้นด้านบน
นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์
Name  
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   20/07/2507
ที่อยู่  
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   54
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2553 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ปฏิบัติการผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 2551 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน
3 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน
4 2536 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมระดับ 5 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ)
5 2534 นักวิชาการเกษตรระดับ 4 สำนักงานเกษตรภาคเหนือ
6 2532 นักวิชาการเกษตรระดับ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC)
2 2549 การพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 5 สถาบันเกษตราธิการ
3 2548 การใช้โปรแกรม SPSS For Windows สำหรับงานวิจัย สถาบันเกษตราธิการ
4 2548 EurepGAP Fruit and Vegetables IQA Training Course สถาบันวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
5 2547 การวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2 สถาบันพํฒนาข้าราชการพลเรือน
6 2539 การจัดทำแผนและการประสานแผน สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตร
7 2539 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตร
8 2539 ความรู้ด้านรีโมทเซ็นซิ่ง (ภาพข้อมูลดาวเทียม) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 2538 คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการไทย โรงเรียนสยามสแคร์ธุรกิจการศึกษา
10 2536 Intensive Language Course กรมวิเทศสหการ
11 2534 Data Analysis Workshop สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
12 2534 เทคนิคการจัดการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม