เลื่อนขึ้นด้านบน
นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค Mr.Trinnaprik Suwanprik
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค
Name   Mr.Trinnaprik Suwanprik
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   03/02/2514
ที่อยู่   133/330 ม.6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   47
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   suwanprik@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วิศวสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาตรี สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2547-ปัจจุบัน นักวิชาการสุขภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
2 2546-2547 นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
3 2534-2545 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2554 Bilan Conbone Method logy and tool fer GHG จังหวัดปทุมธานี
2 2554 TCEP จังหวัดปทุมธานี
3 2549 Green Productivity & Environment ISO14001 จังหวัดกรุงเทพฯ
4 2546 การตรวจติดตามภายในระบบ มอก.18001 จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001
3 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 14000