เลื่อนขึ้นด้านบน
นายชัยพล จันทะวัง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายชัยพล จันทะวัง
Name  
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่   ห้องพักเลขที่ 1328 อาคาร 13 ศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี ถ.คันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 2551 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 2549 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 2546 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 2545 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
6 2543 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
7 2541 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2552 อบรม "การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสีย" โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
2 2552 อบรมหลักสูตร "Climate Change and Sustainability" New Delhi, India
3 2550 หลักสูตร "หลักการออกแบบและจัดภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 2550 อบรม หลัหสููตร "Tourism Management in the GMS Learning Program" พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
5 2549 การประเมินสถานการณ์มลพิษจากอุบัติภัย รุ่นที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ
6 2546 อบรมหลักสูตร "การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในโครงการกำจัดมูลฝอย" กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศุนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
7 2546 การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
8 2544 อบรมทุนไตรภาคี เรื่อง การประปานครหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ
9 2543 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมส่งแวดล้อม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
10 2543 ฝึกอบรมเรื่อง การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างระบบจำกัยขยะมูลฝอย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ที่ ปี เรื่อง
1 2549 งานวิจัย การวิเคราะห์ก๊าซและน้ำขยะจากแบบอาการฝังกลบซึ่งบรรจุขยะที่ผ่านการชะล้างและหมักแบบไร้อากาศ
2 2549 Gas and Leachate Analysis from Solid Waste Landfill Lysimeter, Filled with Flushed and Aerobically..
3 2549 การบำบัดน้ำเสีย โดยระบบบำบัดเสียแบบพึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
4 2547 คู่มือการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
5 2547 คู่มือการติดตามตรวจสอบระบบการบำบัดน้ำเสีย
6 2546 คู่มือการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 2544 คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
ที่ ชื่อวิชา
1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 การจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
4 การจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม