เลื่อนขึ้นด้านบน
นายวีระศักดิ์ นันทรัตน์ Mr.Werasak Nantarat
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายวีระศักดิ์ นันทรัตน์
Name   Mr.Werasak Nantarat
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   10/10/2502
ที่อยู่   224/385 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   59
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   suvey95@gmail.com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
2 2553 หัวหน้าฝ่ายจัดการสิทธิการใช้ที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
3 2550 นายช่างสำรวจชำนาญการ ศุนย์ปฏบัติการที่ดินป่าไม้เชียงใหม่
4 2547 นายช่างสำรวจ 6 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
5 2546 นายช่างสำรวจ 6 สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
6 2543 นายช่างสำรวจ 5 สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
7 2541 ช่างสำรวจ 4 สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
8 2531 ช่วงสำรวจ 3 สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
9 2527 ช่างสำรวจ 2 สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
10 2524 ช่วงสำรวจ 1 สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 การปลูกคนปลูกป่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2 2548 การวิเคราะห์ภาพถ่าย Rada sat มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 2547 การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม TM sat มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 2541 ระบบ G.I.S. ชั้นสูง กรมป่าไม้
5 2537 ระบบ G.I.S. กรมป่าไม้
6 2536 การใช้ G.P.S. บนเฮลิคอปเตอร์ กรมป่าไม้
7 2534 การรังวัดทำแผนที่ชั้นสูง (ระบบ UTMl) สวนป่าห้วยทาก จ.ลำปาง
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 แผนที่เบื้องต้น