เลื่อนขึ้นด้านบน
นายสุทธิวัฒน์ บุญเลิศ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายสุทธิวัฒน์ บุญเลิศ
Name  
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   0เ/0/0
ที่อยู่   29/1 สุขเกษม ซ.5 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   2561
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ปริญญาตรี การพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 ปัจจุบัน ผู้จัดการ/พยาบาลวิชาชีพ สถาบันเลี้ยงเด็กลานนาเบบี้โฮม
2 2551-2552 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2550 ระบบการกำจัดของเสียในเหมืองสังกะสี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
2 2548 กระบวนการผลิตน้ำประปา โรงกรองน้ำ สามเสน
3 2547 การจัดการมลพิษในโรงงานปูนซีเมน โรงงานผลิตปูนซีเมนอินทรีย์
ที่ ปี เรื่อง
ที่ ชื่อวิชา
1 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม