เลื่อนขึ้นด้านบน
นายพรชัย ปรีชาปัญญา Mr.Pornchai Preechapanya
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายพรชัย ปรีชาปัญญา
Name   Mr.Pornchai Preechapanya
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   30/01/2500
ที่อยู่   130/1 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   61
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail  
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาเอก วนศาสตร์/วนเกษตร (Agroforestry) University of Wales, UK
2 ปริญญาโท วนศาสตร์/การจัดการลุ่มน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์/พืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2539-2540 หัวหน้างานเกษตรป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ต เชียงใหม่
2 2540-2547 หัวหน้าสถานวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาว สถานวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาว
3 2547-2548 หัวหน้าศูนย์การจัดการต้นน้ำภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาต้นน้ำห้วยแก้ว
4 2548-2553 รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
5 2553 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2540 การส่งเสริมป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2 2536 การอนุรักษ์ดินและน้ำ สาธารณะประชาชนจีน
3 2530 การส่งเสริมการปลูกกาแฟ เคนย่า
4 2527 การจัดการลุ่มน้ำ องค์การความร่วมมือด้านการจัดการลุ่มน้ำกลุ่มประเทศอาเซียน
5 2525 การอนุรักษ์ดินและน้ำ มาเลเซีย
ที่ ปี เรื่อง
1 2550 ตำราการจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2 2547 เอกสารการสอน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
3 2545 Landscape Agroforestry in Upper Tributary Watersheds of Northern Thailand
4 2544 บทความทางวิชาการ ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับระบบนิเวศวนเกษตรบนแหล่งต้นน้ำ ลำธารในภาคเหนือ
5 2543 งานวิจัย ภูมิปัญญากะเหรี่ยงเกี่ยวกับความยั่งยืนระบบนิเวศป่าไม้ ต้นน้ำ และวนเกษตรในภาคเหนือ
ที่ ชื่อวิชา
1 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 วนเกษตร
3 การจัดการลุ่มน้ำ