เลื่อนขึ้นด้านบน
นายรัชชสิทธิ์ เปี่ยมโรจนภัทร Mr.Ratchasit Piamrojanaphat
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นายรัชชสิทธิ์ เปี่ยมโรจนภัทร
Name   Mr.Ratchasit Piamrojanaphat
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   06/04/2517
ที่อยู่   250/57 ม.3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   44
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   พุทธ
e-mail   rarchasit2010@gmail,com
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 2551-2552 Research Technician (Grade C) Arthritis Research Funded Faculty of life science University of Manchester, UK.
2 2549-2550 Research Technician (Grade D) Arthritis Research Funded MRC Immunochemistry Unit, Biochemistry Department, University of Oxford, UK.
3 2543-2548 อาจารย์ประจำ วิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 2543 ู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 2540 ผู้ช่วยนักวิจัยชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2552 Generol work in laboratory, e.g. equipment maintenance,reagent preparation,liquid nitrogen transfer MRC Immunochemistry Unit, Biochemistry Department, University of Oxford, UK.
2 2549 Culture of Drosophila cells for recombinant protein expression MRC Immunochemistry Unit, Biochemistry Department, University of Oxford, UK.
3 2549 Expression and purification of recombinant protein from E.Coil by chromatography MRC Immunochemistry Unit, Biochemistry Department, University of Oxford, UK.
4 2549 General protein biochemistry techniques, e.g. SDS-PAGE, Freeze drying Centrifugation and sonnication http://www.science.cmru.ac.th/teacher/mn/traning.php?id=87&code=4686268
ที่ ปี เรื่อง
1 2545 ตำรา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 2545 หนังสือ 10 ปีหลังจากริโอ : วิพากษ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 2545 บทความทางวิชาการ YEARS AFTER RIO 10 Debating Development Perspectives May, 2002
ที่ ชื่อวิชา
1 Environmental Impact Assessment and Social Impact Assessment
2 Environmental Law
3 Resources in Thai Tourism
4 Natural Resources Management
5 Human Beings and the Environment