เลื่อนขึ้นด้านบน
นางสาวสุดใจ ศรีชัยธำรง MissSudjai Srichaitumrong
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อไทย   นางสาวสุดใจ ศรีชัยธำรง
Name   MissSudjai Srichaitumrong
สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปีเกิด   21/01/2518
ที่อยู่   375 ม.3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์  
มือถือ  
อายุ   43
สัญชาติ   ไทย
เชื้อชาติ   ไทย
ศาสนา   คริสต์
e-mail   Envisud47@yahoo.co.th
ที่ ระดับ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
1 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาเขตราชวิถี)
2 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ย.2554-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บ. ปริ้นเซสฟู๊ดส์ จำกัด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2 พ.ค.2552-ต.ค.2554 เจ้าหน้าที่เทคนิค บ. บีซีไอ เอ็นเดอร์ไพลส์ จำกัด กทม.
3 พ.ค.2545-เม.ย.2552 เจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูล สมาคมเทคโนโลยีฯ จ.นครราชสีมา
4 เม.ย.2543-ก.พ.2545 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บ.เอเวอร์กรีน เอ็นไอรอนเมนน์ จำกัด กทม.
5 เม.ย.2542-ก.พ.2543 ลูกจ้างชั่วคราว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จ.นนทบุรี
ที่ ปี เรื่อง สถานที่
1 2556 การทำรายงานการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา80 กรมควบคุมมลพิษ
2 2555 Environmental Aspects Internal Audit บ.ปริ้นเซสฟู๊ดส์ จำกัด
3 2552 ISO 14000:2004 Moody International จำกัด
ที่ ปี เรื่อง
1 2552 วิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้ประโยชน์ดินตะกอนประปาในการทำอิฐก่อสร้างสามัญ
ที่ ชื่อวิชา
1 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
2 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม