หลักสูตรที่ 3 เทคนิคการนวดไทยเพื่อการบำบัด แก้อาการและฟื้นฟูสุขภาพ การนวดป้องกันอาการออฟฟิสซินโดรมเรื้อรัง

ที่ ชื่อ-สกุล การชำระเงิน
1 นายนิธิ​ศ.เดือนฉาย ชำระเงินแล้ว
2 นางสาวสร้อยทอง.อินต๊ะวงศ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นางสายฝน ชูแก้ว ชำระเงินแล้ว
4 นางสาวภาพิมล.อินต๊ะวงศ์​ ชำระเงินแล้ว
5 นายพรหม เตชะจิตตาโร ชำระเงินแล้ว
6 นายสงบ ดาวเรือง ชำระเงินแล้ว
7 นางปราณี ผลเกิด ชำระเงินแล้ว
8 นางนภาลัย สุวราห์วรรณ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาวนภัสวรรณ ปันไฝ ชำระเงินแล้ว
10 นางยอด​หล้า.คำถา ชำระเงินแล้ว
11 นางวาสนา ผาทอง ชำระเงินแล้ว
12 นางภัทรทิยา พุฒิศานต์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
13 นายพรชัย ผลเกิด ชำระเงินแล้ว
14 นายกิจจา เสรีรัฐ ชำระเงินแล้ว
15 นางสาวสรารัตน์ พิลากุล ชำระเงินแล้ว
ยังไม่มีผู้สมัคร