รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด ระดับชั้น สาขาวิชา วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวกฤษณี กาบคำ แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 1/เม.ย./2563 เวลา 11:13:34 รอการตอบรับ
2 นายอรรตพงค์ ธรรมธิ พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 31/มี.ค./2563 เวลา 19:40:55 รอการตอบรับ
3 นางชุติมา ธรรมธิ บ้านอ่าย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 31/มี.ค./2563 เวลา 17:11:58 รอการตอบรับ
4 นางสาวสุภัจชนา แสงแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 27/มี.ค./2563 เวลา 13:09:57 ตอบรับการสมัครแล้ว
5 นางกรรณิกา พูลทาจักร์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 20/มี.ค./2563 เวลา 22:31:35 ตอบรับการสมัครแล้ว
6 นางสาวสิริธรณ์ ดวงสิริ ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 19/มี.ค./2563 เวลา 09:18:48 ตอบรับการสมัครแล้ว
7 นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 17/มี.ค./2563 เวลา 13:40:19 ตอบรับการสมัครแล้ว
8 นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 17/มี.ค./2563 เวลา 13:30:49 ตอบรับการสมัครแล้ว
9 นางสาวกาญจนา กวีสันติสุข เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 17/มี.ค./2563 เวลา 11:48:54 ตอบรับการสมัครแล้ว
10 นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 17/มี.ค./2563 เวลา 11:48:52 ตอบรับการสมัครแล้ว
11 นายยูรศักดิ์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 17/มี.ค./2563 เวลา 11:44:31 ตอบรับการสมัครแล้ว
12 นางสาวอรพรรณ ดวงศรี อนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 16/มี.ค./2563 เวลา 15:36:21 ตอบรับการสมัครแล้ว
13 นางสาวชไมพร อินทะรังษี แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 16/มี.ค./2563 เวลา 13:34:57 ตอบรับการสมัครแล้ว
14 นายจตุรงค์ ใจสม แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 16/มี.ค./2563 เวลา 13:11:11 ตอบรับการสมัครแล้ว
15 นางสาวสาธิตา. บุญเคลือบ แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 16/มี.ค./2563 เวลา 12:54:13 ตอบรับการสมัครแล้ว
16 นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์ เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 16/มี.ค./2563 เวลา 11:19:36 ตอบรับการสมัครแล้ว
17 นายว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ อริยา โรงเรียนสารภีพิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 15/มี.ค./2563 เวลา 09:03:51 ตอบรับการสมัครแล้ว
18 นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์ บ้านแม่สา เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 13/มี.ค./2563 เวลา 14:29:07 ตอบรับการสมัครแล้ว
19 นางพลอยปภัส คำภีระ บ้านแม่สา เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 13/มี.ค./2563 เวลา 13:59:08 ตอบรับการสมัครแล้ว
20 นางวิภาดา พรหมศิริ บ้านสันคะยอม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 12/มี.ค./2563 เวลา 13:17:17 ตอบรับการสมัครแล้ว
21 นางปราณี มีลาภ บ้านสันคะยอม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 12/มี.ค./2563 เวลา 13:15:17 ตอบรับการสมัครแล้ว
22 นางจันทร์จิรา เชาวน์ชวานิล บ้านสันคะยอม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 12/มี.ค./2563 เวลา 13:12:55 ตอบรับการสมัครแล้ว
23 นางสาวอนัญพร บุญปรุง ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 12/มี.ค./2563 เวลา 10:42:36 ตอบรับการสมัครแล้ว
24 นายวิมล กันอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 12/มี.ค./2563 เวลา 10:35:50 ตอบรับการสมัครแล้ว
25 นางสาวรัตนา สุริยะมณี ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 12/มี.ค./2563 เวลา 10:35:39 ตอบรับการสมัครแล้ว
26 นางสาวสุทธาทิพย์ ชัยทะวี บ้านอ่าย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 21:43:14 ตอบรับการสมัครแล้ว
27 นางสาวสุทธาทิพย์ ชัยทะวี บ้านอ่าย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 21:36:58 ยกเลิก
28 นางสาววงเดือน ทนแท้ บ้านป่าติ้ว เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 13:14:26 ตอบรับการสมัครแล้ว
29 นางณิชชารีย์ พูนพัฒนสุวรรณ บ้านป่าติ้ว เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 13:12:55 ตอบรับการสมัครแล้ว
30 นางสาวดวงใจ ถนอมรุ่งเรือง บ้านป่าติ้ว เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 13:09:43 ตอบรับการสมัครแล้ว
31 นางวาสนา​ พาน​พัฒนพงศ์​ บ้านเหมืองแร่ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 09:03:11 ตอบรับการสมัครแล้ว
32 นางสาวเครือวรรณ​ ไชยเลิศ บ้านแม่คะ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 08:57:42 ตอบรับการสมัครแล้ว
33 นางอัญชลี กองเงิน ชุมชนวัดศรีคำชมภู เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 08:41:02 ตอบรับการสมัครแล้ว
34 นางสาวทิพวรรณ สุดนุช ชุมชนวัดศรีคำชมภู เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 11/มี.ค./2563 เวลา 08:39:20 ตอบรับการสมัครแล้ว
35 นางมณฑรัตน์ แสงสุวรรณ์ บ้านสันต้นหมื้อ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 21:15:50 ตอบรับการสมัครแล้ว
36 นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์ ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 21:12:48 ตอบรับการสมัครแล้ว
37 นายวิษณุ อุดต่อม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 20:58:05 ตอบรับการสมัครแล้ว
38 นายวุฒิพล มุขแก้ว บ้านสันทรายคองน้อย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 10:56:21 ตอบรับการสมัครแล้ว
39 นางสาวรุ่งอรุณ ภู่ตระกูล เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 10:31:46 ตอบรับการสมัครแล้ว
40 นางสุธาสินี มะทะ อนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 10:27:39 ตอบรับการสมัครแล้ว
41 นายณัฐพล ขันธปราบ เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 10:17:47 ตอบรับการสมัครแล้ว
42 นางสาวศิริพร ดวงดี บ้านโป่งนก เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 10:13:50 ตอบรับการสมัครแล้ว
43 นายธนพัฒน์ สมบูรณ์ บ้านเลโคะ แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 09:25:20 ตอบรับการสมัครแล้ว
44 นางศันสนีย์ สมบูรณ์ บ้านเลโคะ แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 09:20:11 ตอบรับการสมัครแล้ว
45 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 09:00:02 ตอบรับการสมัครแล้ว
46 นายรังสิกร ใจกล้า แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 10/มี.ค./2563 เวลา 08:42:40 ตอบรับการสมัครแล้ว
47 นางธัญญรัตน์ ศิลาคำ ราชประชานุเคราะห์31 เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 9/มี.ค./2563 เวลา 16:03:26 ตอบรับการสมัครแล้ว
48 นายสง่า สัตยวากย์สกุล สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 9/มี.ค./2563 เวลา 09:34:44 ตอบรับการสมัครแล้ว
49 นางปิยวดี สมจิตต์ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 9/มี.ค./2563 เวลา 09:32:23 ตอบรับการสมัครแล้ว
50 นายเสรี แซ่จาง ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 8/มี.ค./2563 เวลา 08:37:42 ยกเลิก
51 นายณัฐพงศ์ ใจเปรมปรีด ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 7/มี.ค./2563 เวลา 19:44:16 ตอบรับการสมัครแล้ว
52 นางสาวพิชชาพร วุฒิ ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 7/มี.ค./2563 เวลา 19:40:43 ตอบรับการสมัครแล้ว
53 นายวธัญญู. วิเศษคุณ ราชประชานุเคราะห์30 เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 7/มี.ค./2563 เวลา 19:39:39 ตอบรับการสมัครแล้ว
54 นางสาวน้ำผึ้ง อภิรักษ์สันติ ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 6/มี.ค./2563 เวลา 20:02:07 ตอบรับการสมัครแล้ว
55 นางสุกัลยา งานหมั่น ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 6/มี.ค./2563 เวลา 14:25:44 ตอบรับการสมัครแล้ว
56 นางสาวสมจิต. วิเศษกันทรากร ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 6/มี.ค./2563 เวลา 13:18:32 ตอบรับการสมัครแล้ว
57 นายอดิศักดิ์ อินแก้ว บ้านแม่ลานคำ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 6/มี.ค./2563 เวลา 09:40:14 ตอบรับการสมัครแล้ว
58 นางสาวหทัยวัลล์ คนเที่ยง บ้านแม่ลานคำ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 6/มี.ค./2563 เวลา 09:38:14 ตอบรับการสมัครแล้ว
59 นายปกป้อง วงศ์มณี บ้านป่าลาน เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 5/มี.ค./2563 เวลา 10:36:33 ตอบรับการสมัครแล้ว
60 นางสาวทิพวรรณ บัวบาน บ้านอ่าย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 5/มี.ค./2563 เวลา 10:32:35 ตอบรับการสมัครแล้ว
61 นางสาวนริศรา ฟองศักดิ์ บ้านป่าลาน เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 5/มี.ค./2563 เวลา 10:20:27 ตอบรับการสมัครแล้ว
62 นางพัชยา โชตินนชัย บ้านป่าลาน เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 5/มี.ค./2563 เวลา 10:16:20 ตอบรับการสมัครแล้ว
63 นายธีระศักดิ์ โพธินาม สารภีพิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 5/มี.ค./2563 เวลา 09:04:38 ตอบรับการสมัครแล้ว
64 นายศรัณย์ แก้วจา บ้านพุย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 5/มี.ค./2563 เวลา 08:21:48 ตอบรับการสมัครแล้ว
65 นายนันท์พิพัฒน์ ปันเป็ง สังวาลย์วิทย์๓ แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 16:24:29 ตอบรับการสมัครแล้ว
66 นางสาวถิรนันท์ แดงสุกสี สังวาลย์วิทย์3 แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 16:20:14 ตอบรับการสมัครแล้ว
67 นางสาวภัทรารัตน์ ติเจ ชุมชนบ้านดอยเต่า เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 14:45:33 ยกเลิก
68 นายนครินทร์ อุทร สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 12:42:31 ตอบรับการสมัครแล้ว
69 นางสมถวิล นามวัง มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 12:41:55 ตอบรับการสมัครแล้ว
70 นางสุทธิลักษณ์ เมืองพรหม สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 12:39:10 ตอบรับการสมัครแล้ว
71 นางเยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 12:35:45 ตอบรับการสมัครแล้ว
72 นางสาววิชชุดา กันทะมาลา จอมทอง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 10:39:54 ตอบรับการสมัครแล้ว
73 นายธนารกร นิลอุบลพันธ์ บ้านแม่งอนขี้เหล็ก เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 4/มี.ค./2563 เวลา 08:22:02 ตอบรับการสมัครแล้ว
74 นางรุจิรา สันชุมภู สารภีพิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 3/มี.ค./2563 เวลา 21:24:40 ตอบรับการสมัครแล้ว
75 นางรุ่งอรุณ อุ่นเรือน จอมทอง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 3/มี.ค./2563 เวลา 14:15:06 ตอบรับการสมัครแล้ว
76 นางสาวอชิรญา ศิริมงคล บ้านศาลา อบจ.ชม. เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 3/มี.ค./2563 เวลา 09:24:12 ตอบรับการสมัครแล้ว
77 นางสาวอภิรตี ประดู่ โรงเรียนบ้านศาลา เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 3/มี.ค./2563 เวลา 09:23:04 ตอบรับการสมัครแล้ว
78 นางจันทร์จิรา สาริวาท บ้านแม่งอนขี้เหล็ก เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 3/มี.ค./2563 เวลา 07:06:35 ตอบรับการสมัครแล้ว
79 นายวาทิต นำทาน บ้านหัวฝาย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 2/มี.ค./2563 เวลา 12:31:04 ตอบรับการสมัครแล้ว
80 นายใกรวิท ปัญญาแก้ว บ้านหัวฝาย อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) วิทยาศาสตร์ 2/มี.ค./2563 เวลา 12:30:36 ตอบรับการสมัครแล้ว
81 นางสาวกาลัญญา สุริยะป้อ บ้านหัวฝาย ไชยปราการ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) คณิตศาสตร์ 2/มี.ค./2563 เวลา 12:29:20 ตอบรับการสมัครแล้ว
82 นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ นาโบสถ์พิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) คณิตศาสตร์ 29/ก.พ./2563 เวลา 20:28:25 ตอบรับการสมัครแล้ว
83 นางสกุนณา ตุ่นวิชัย อนุบาลปาย(เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 29/ก.พ./2563 เวลา 16:27:02 ตอบรับการสมัครแล้ว
84 นางสาวอมรรัตน์ รัตนมูลปัญญา ชุมชนบ้านคาย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 29/ก.พ./2563 เวลา 15:17:53 ตอบรับการสมัครแล้ว
85 นางสาวณภัทร สมยานัน ชุมชนบ้านคาย เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) วิทยาการการคำนวน/คอมพิวเตอร์ 29/ก.พ./2563 เวลา 15:15:38 ตอบรับการสมัครแล้ว
86 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก นาแกพิทยาคม เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 29/ก.พ./2563 เวลา 14:41:38 ตอบรับการสมัครแล้ว
87 นางสาวพิมลพรรณ อุตเรือน บ้านปงวิทยาสรรค์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 18:18:44 ตอบรับการสมัครแล้ว
88 นางวันทนีย์ ซาวคำเขตต์ ชุมชนวัดช่อแล เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 15:41:09 ตอบรับการสมัครแล้ว
89 นางอนุโณทัย บุญลูน บ้านปางไม้แดง เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 14:52:42 ตอบรับการสมัครแล้ว
90 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ บ้านเป้าวิทยาคาร เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 14:48:40 ตอบรับการสมัครแล้ว
91 นางเสาวนีย์ รัตนวงศ์ ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 14:47:59 ยกเลิก
92 นางสาวสิริพิม. พรมมา ป่าแป๋วิทยา เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) วิทยาศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 14:46:23 ตอบรับการสมัครแล้ว
93 นางสาวดาววิภา มีบุญ ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คณิตศาสตร์ 28/ก.พ./2563 เวลา 14:45:56 ยกเลิก