คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

(0) (23/พ.ค./2560)

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัยคณะ

(24) (8/พ.ค./2560)

ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัยคณะ ระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2560 ณ แอท นาธา เชียงใหม่ชิค จังเกล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผลงานวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนร่วมถึงฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการจัดเวที สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยวันแรกมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน” “เครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” โดย ทีมงานวิทยากรจากมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น และวันที่สองออกพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในตำบลริมเหนือมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวิจัยร่วมกับชุมชน” และ “การกำหนดและเลือกประเด็นวิจัยสำหรับพัฒนาโครงร่างวิจัยเสนอแหล่งทุน”โดย ทีมงานวิทยากรมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้านในตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

(36) (3/พ.ค./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ โดยได้รับเกียติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการหาแหล่งงาน” โดยวิทยากร คุณปลิดา ร่วมคำ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคาร 27 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

(35) (2/พ.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะและแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการบริการวิชาการ และทบทวนแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

สระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารยอาวุโส เนื่องในกิจกรรมสงกรานต์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมื่อง ปรจำปี 2560

(40) (25/เม.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารย์อาวุโส เนื่องในกิจกรรมสงกรานต์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมื่อง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วิธีล้านนาบูรราการองค์ความรู้สู่งานด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยให้คงไว้สืบไป

โครงการทบทวนแผนบริหารงาน ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(41) (10/เม.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนบริหารงาน ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ ห้องเวียงคำ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ประจำภาควิชา โดยกิจกรรมวันแรกมีการบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนสำหรับการบริหารงานอุดมศึกษา” และ“การเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและโครงการ” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในวันที่สองมีการทบทวน “วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี แผนวิชาการ แผนพัฒนานักศึกษา แผนวิจัย แผนบริการวิชาการ แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาบุคลากร”

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(51) (28/มี.ค./2560)

          ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และนางรุ่งทิวา  แซ่แต้ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาสโมสร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในโครงการได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดท่าเดื่อ และฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาสวัดท่าเดื่อ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้สึกห่วงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ วัดท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโน และเซรามิกการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(32) (27/มี.ค./2560)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนาโน และเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเซรามิกแนวใหม่ ในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในอุตสาหกรรมเซรามิก” โดย ดร.ชีวะ ทัศนา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และในช่วงบ่ายได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีนาโน : เครื่องปั้นดินเผาเบาและโปร่งแสง”

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกีฬา Science Sport ครั้งที่ 10

(56) (27/มี.ค./2560)

         ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการแข่งขันกีฬา Science Sport ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม และระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ณ โรงยิมเนเชี่ยมและโดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และอาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นักกีฬาอาวุโสกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาควิชา รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันแชร์บอลหญิง การแข่งขันวอลเล่ย์บอล การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย

(27) (27/มี.ค./2560)

      ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการพัฒนาจัดการข้อมูลและการวิจัย (ตามโครงการบริการวิชาการ : การาพัฒนาความรู้เรื่อง   “การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย  และนักศึกษาที่สนใจ เพื่อบูรณาการความรู้รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ และเพิ่มความรู้เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแรกได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การใช้งานเวิร์กชีต การบันทึกและแชร์ไฟล์ การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล การทำงานด้วยฟังก์ชันของ Microsoft Excel สูตรการคำนวณต่างๆ”โดย ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ         การบรรยายเรื่อง “การสร้างรารางแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์หาค่าสถิติพรรณนา การแปลงค่าข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง VLOOKUP ใน Microsoft Excel และการสร้าง Pivot Table การสร้างแผนภูมิ กราฟต่างๆ” โดย ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมพูคำ และบรรยายเรื่อง “การ กรอกข้อมูลแบบสอบถามใน Microsoft Excel” โดย อาจารย์ชิดสมัย        อุ่นม่อน ในวันที่สองบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการนำเสนอข้อมูล” โดย อาจารย์ชิดสมัย อุ่นม่อน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม และ 2กลุ่ม พร้อมปฏิบัติการ และการทดสอบสมมติญานความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่ม” โดย อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

1 2 3 4 5