คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู รุ่นที่ 2

(6) (13/มี.ค./2560)

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(9) (7/มี.ค./2560)

วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 - 8 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แนะนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์กาญจนา  ขัติทะจักร์              รองคณบดี

3. อาจารย์ ดร.เพ็ฐศรี  ประมุขกุล            รองคณบดี

4. อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ                 รองคณบดี

5. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์     รองคณบดี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู

(19) (27/ก.พ./2560)

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาสายครู เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านเนื้อหาวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิณผลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

(42) (26/ธ.ค./2559)

ณ เชียงดาวกู๊ดวิว วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

ร่วมพิธีคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ รัชการที่ ๑๐

(43) (8/ธ.ค./2559)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มนฑลพิธีสนามฟุตบอล มร.ชม.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา

(65) (11/พ.ย./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวดแพร่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา และเพื่อเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีในอนาคตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12  พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล

(82) (31/ต.ค./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในรพะมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ----คลิก----

 

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผุ้เกษียณอายุราชการ "เรื่อชนะคลื่น 2559" วันที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

(82) (3/ต.ค./2559)

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

(117) (19/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "Fun Science & Technology For Kids" ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัวและวิทยาเขตแม่ริม

(101) (11/ส.ค./2559)
1 2 3 4