คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการการจัดความรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย

(4) (23/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 28102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้แนวทางการทำวิจัย ให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน แนะเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางาน ระดมความคิดเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2017

(19) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss G-Sci 2017

อันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายรัตนประสิทธิ์  อิ่นแก้ว (ม่อน)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

รองอันดันดับหนึ่ง Miss G-Sci 2017

นายธัญสิทธิ์ ภักดีโต (เบียร์)

นักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา

รองอันดับสอง Miss G-Sci 2017

นายวรัชญา ตรีรัตน์ (ไนท์)

นักศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

(16) (21/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งดาวและเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ (เอิร์ท)
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาว คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนภัสสร สายเครือ (กวาง)
สาขาวิชา ชีววิทยา

 

พิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(21) (20/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อีกทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน

(8) (20/มิ.ย./2560)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา อาจารย์ณัทธร สุขสีทอง และนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เมื่อวันนี้ 13 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยโดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการมาใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นซึ่งได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไปบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลริมเหนือ ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

(19) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มร.ชม. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Activity Based Learning : การสอนสำหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑

(13) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Activity Based Learning : การสอนสำหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีท่าน ดร.อติชาต เกตตะพันธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "ทำไมต้องสอบแบบ Active Learning" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(10) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ จัดอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge mangement) เรื่อง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์กับห้องเรีบนดิจิตอลด้วย Google Classroom เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

(8) (19/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

(4) (19/มิ.ย./2560)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงใหม่

1 2 3 4 5 6