คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(64) (15/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และอภิปรายแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ Woodfield Resort Chort Chiangmai ตำบลหนอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

(72) (10/ส.ค./2561)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางจันจิรา ใจอาษา แม่ดีเด่นประจำปี 2561 และนายพงศกร มหายศ ลูกกตัญญูประจำปี 2561 นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

(114) (8/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์

ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการด้านวิชาการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การแข่งขันเกม 180 IQ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาควิชาคณิตศาสตร์แลสถิติ การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาเคมี การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาชีววิทยา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการตอบคำถามสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน นิทรรศการด้านวิชาการ จากภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ภาควิชา ซึ่งได้แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น การแสดงแฟชั่นโชว์ จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=859845314210183

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(63) (3/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 20 หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สมเด็จพระราชินีสิริกิต์ เฉลิมมหินทราราชาภิเษกมหาวชิราลงกรณ์ วิพิธทัศนาพัสตราภรณ์ไทย" ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมีนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาตร์เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวอัจฉรา         ภรณ์ ใจชนะ

2. นายชนินทร์             วงค์หาญ

3. นางสาวผกาวรรณ      สาระจันทร์

4. นายวุฒิชัย               ก้อนศิลป์

5. นางสาวน้ำฝน           ธิใจเงิน

6. นางสาวมอญ            ลุงปัน

7. นายเสน่ห์               ธนันชัย

8. นายรณกฤษ            โตรัตนนุกุล

9. นายกฤษฎิชัย                     กันทะยัด

10. นางสาวมณฑิรา      ลาลิน

11. นางสาวณัฐณิชา      สุวรรณ

12. นายสุปรีย์             ศรีสวัสดิ์

13. นายวรากร            ปวงจันทรา

14. นายศิลาชัย            สีทอง

15. นางสาวเกศมณีย์     ปองมณีวงศ์

16.นายสงกรานต์          แซ่ห่าน

17. นายกิตติพศ                     อินทโนนเชือก

18. นางสาววิลาวัลย์      ทิพยะ

19. นางสาวศโรชา        สังข์สว่าง

20. นางสาวชนิษฐา       ทาอามาตย์

และมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.   อาจารย์จันทร์สุดา     คำขัติ

2.   อาจารย์มยุรี            ชมพูงาม

3.   อาจารย์ภูริวัจฐ์         ชีคำ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมกาเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

(75) (31/ก.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมกาเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=853743201487061

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=853752881486093

 

ร่วมน้อมใจถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

(33) (26/ก.ค./2561)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ น้อมถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

"ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" และ "จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"

(51) (25/ก.ค./2561)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมโครงการ “จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ร่วมทำความสะอาด ณ วัดกู่เต้า และชุมชนโดยรอบ

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(81) (25/มิ.ย./2561)

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวตอนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

(110) (25/มิ.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย

(152) (22/มิ.ย./2561)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวิจัยบูรณาการศาสตร์ และแผนบูรณาการวิจัย และมีการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 

1. รศ.พิไล  เลิศพงศพิรุฬห์ (คณะวิทยาการจัดการ)

2. ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

3. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

4. ผศ.ดร.ชุติมันต์  สะสอง (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

5. อาจารย์ ดร.ทัตพร  คุณประดิษฐ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

6. อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ (ผู้ดำเนินการเสวนา)

และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมตลาดนัดวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้องานวิจัยของนักวิจัย โดย อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ และ อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ และแบ่งกลุ่มการวิจัยบูรณาการศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort

 

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next