คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(58) (25/มิ.ย./2561)

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวตอนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

(52) (25/มิ.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย

(58) (22/มิ.ย./2561)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวิจัยบูรณาการศาสตร์ และแผนบูรณาการวิจัย และมีการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ และพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 

1. รศ.พิไล  เลิศพงศพิรุฬห์ (คณะวิทยาการจัดการ)

2. ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

3. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

4. ผศ.ดร.ชุติมันต์  สะสอง (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

5. อาจารย์ ดร.ทัตพร  คุณประดิษฐ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

6. อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ (ผู้ดำเนินการเสวนา)

และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมตลาดนัดวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้องานวิจัยของนักวิจัย โดย อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ และ อาจารย์ ดร.ชาญ  ยอดเละ และแบ่งกลุ่มการวิจัยบูรณาการศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Wintree City Resort

 

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(44) (22/มิ.ย./2561)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในหัวข้อแนวการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในหัวข้อ ”แนวการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ ”แนวการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการติวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.ศตวรรต ธนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติววิชาคณิตศาสตร์ 2. อาจารย์นิภาพร ปุ๊ดน้อย อาจารย์ประจำวิชาอังกฤษ จากโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม ติววิชาภาษาอังกฤษ 3. อาจารย์คมวัน พันนุ้ย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยจากโรงเรียนเชียงใหม่คริส ติววิชาภาษาไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสนใจในการเข้ารวมเป็นจำนวนมาก

 

โครงการการจัดการความรู้ และประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

(85) (7/มิ.ย./2561)

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และประชุุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ

(38) (6/มิ.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้จากการทำโครงการวิจัยปัญหาพิเศษหรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งยังเสริมสร้างบรรยากาศทางด้านวิชาการในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) จำนวน 12 เรื่อง และการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 9 เรื่อง
และกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) จำนวน 12 เรื่อง ได้แก่

P.01  ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้นำเสนอ นายนราเศรษฐ มีระประเสริฐ และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

อาจารที่ปรึกษา อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

P.02  เกมฟาร์มแห่งปัญญา

ผู้นำเสนอ นายคมกฤช หนูคำปัน และนายคมกริช ธนะ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รสริน เพตะกร

P.03  ระบบการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำดื่มเน็ตต้าร์

ผู้นำเสนอ นายมนทนัฐ แก้วยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

P.04  การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของการล้มลงของแท่งไม้

ผู้นำเสนอ  นางสาวสุภาภรณ์ ทานา

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

          P.05  การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของระบบโยโย่

                  ผู้นำเสนอ  นางสาวศุภนุช ต๊ะมา และ ล

        อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุ

          P.06  การพัฒนาโลชันหัวไชเท้า

               ผู้นำเสนอ  นางสาวนิศาชล จิตต์หมั้น  และนางสาวปวารณา โยปันเตี้ย

                  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

          P.07  การศึกษาการผลิตไวน์มะเม่าด้วยยีสต์สดและยีสต์แห้ง

                  ผู้นำเสนอ นางสาวพาขวัญ ชาวชายโขง  และนางสาวสุพิญญา อ้ายผุย

                  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธัณนันท์ ฤทธิ์มณี

 

          P.08  การศึกษาและการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (ฟางข้าวและตอซังข้าว) กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

                  ผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี วงค์จันทร์ติ๊บ  และนางสาวนิตยา ธรรมสอน

                  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

          P.09  การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินจากแปลงข้าวที่ใช้และไม่ใช้สารเคมี

ทางการเกษตรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                  ผู้นำเสนอ และนางสาวอัญชลี ทองสวัสดิ์  และนายนวมินทร์  วันทา

                  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ปมณฑ์ ภูมาศ 

          P.10  การเปรียบเทียบลักษณะผล เมล็ด และลำต้นลิ้นจี่ในแปลงรวบรวมพันธุ์

และอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                  ผู้นำเสนอ นางสาวมะลิศรี ไชยยา

                  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

          P. 11  การสำรวจไลเคน บริเวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

                   ผู้นำเสนอ นางสาวพัชดาพร ดีขำ

                   อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

          P. 12  การเปรียบเทียบลักษณะของใบลิ้นจี่ในแปลงรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                    ผู้นำเสนอ นางสาววรินญา ปุระเสาร์

                    อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่

1.   การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

          ผู้นำเสนอ  นายพลวัต พรหมวินัย

          อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. วีรพงษ์ จันทะชัย

2.   การเปรียบเทียบค่า pH ของสีย้อมผ้าในตัวทำละลายต่างชนิดที่มีผลต่อการติดสีย้อมของเนื้อเยื่อพืช

          ผู้นำเสนอ  นางสาวลลิดา ปันแก้ว

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

3.   การเปรียบเทียบลักษณะของเมล็ดข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้นำเสนอ  นางสาวภาวิดา จันเป็ง

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

4.   การสำรวจไลเคน ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

                    ผู้นำเสนอ  นางสาวธนัชพร แสงหล้า

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

5.   การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีย้อมที่ได้จากดอกกระเจี๊ยบแห้งและดอกเข็มในเนื้อเยื่อพืช

          ผู้นำเสนอ  นางสาวพัชรมัย อุปแก้วต๊ะ

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

6.   ผลเฉลยทั่วไปบางส่วนของสมการไดโอแฟนไทน์                           

          ผู้นำเสนอ  1. นางสาวพรสุดา กาหมี  2. นางสาวศิรประภา วงศ์หมูคำ

                        3. นายปวริศ มณีเหล็ก

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ปวีณา ถ้ำแก้ว

7.   การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสังกรณี (Barleria strigosa Willd.)

          ผู้นำเสนอ  นายณัฐพงศ์ วิริยา และนายสุพศิน นาวัลย์

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. วาสนา ประภาเลิศ

8.   การสั่นของฮาร์มอนิกในระบบสปริงเพนดูลัม                      

          ผู้นำเสนอ  นายกิตติพงษ์  โยตา

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

9.   การศึกษาการแกว่งของวงแหวน                                    

                    ผู้นำเสนอ  นายวิชญะ แก้วบุญเสริฐ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

 

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

1.   ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน                    

                    ผู้นำเสนอ  นายนราเศรษฐ วีระประเสริฐ  และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

2.   เกมฟาร์มแห่งปัญญา                                        

                    ผู้นำเสนอ  นายคมกฤช หนูคำปัน  และนายคมกริช ธนะ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. รสริน เพตะกร

3.   ระบบการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำดื่มเน็ตต้าร์                 

                    ผู้นำเสนอ  นายมนทนัฐ แก้วยะ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. กาญจนา ทองบุญนาค

4.   การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นลำไย           

                    ผู้นำเสนอ  นายณัฐกร เป็งใย

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ. จินตนา อินภักดี

5.   แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดการดื่มสุราของประชาชนในตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

          ผู้นำเสนอ  นางสาวสุทธิดา พระบาลี

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. สิวลี รัตนปัญญา

6.   ผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้นจากการทำนาข้าว ของเกษตรกร ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้นำเสนอ  นางสาวจิราพักตร์ เบ็งผา

          อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย

7.   ภาวะความเครียดของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       

                    ผู้นำเสนอ  นางสาวฝนทิพย์ พงษ์สุวรรณ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย

ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Session) และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ดังนี้

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation)

รางวัลที่ 1  (กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

               ชื่อผลงาน การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นลำไย

               ผู้นำเสนอ นายณัฐกร เป็งใย นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์

               อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา นภักดี

รางวัลที่ 2  (กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่

               ชื่อผลงาน ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน                             

               ผู้นำเสนอ  นายนราเศรษฐ วีระประเสริฐ  และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

               อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

รางวัลที่ 1  (กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธ์) ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

               ชื่อผลงาน การศึกษาการแกว่งขอวงแหวน

               ผู้นำเสนอ  นายวิชญะ แก้วบุญเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

รางวัลที่ 2  (กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธ์) ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่

ชื่อผลงาน การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีย้อมที่ได้จากดอกกระเจี๊ยบแห้งและดอกเข็มในเนื้อเยื่อพืช

ผู้นำเสนอ  นางสาวพัชรมัย อุปแก้วต๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

การนำเสนอแบบ โปสเตอร์ (Poster Session) มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 ผลงาน ได้รับเงินรางวัล 500 บาท ดังนี้

1.   P.01  ระบบแจ้งสถานที่เกิดเหตุสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้นำเสนอ นายนราเศรษฐ มีระประเสริฐ  และนางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย

อาจารที่ปรึกษา อาจารย์ภานุวัฒน์ สุวรรณกูล

2.   P.04  การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของการล้มลงของแท่งไม้

ผู้นำเสนอ  นางสาวสุภาภรณ์ ทานา

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

3.   P.06  การพัฒนาโลชันหัวไชเท้า

    ผู้นำเสนอ  นางสาวนิศาชล จิตต์หมั้น และนางสาวปวารณา โยปันเตี้ย

    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์

4.   P.07  การศึกษาการผลิตไวน์มะเม่าด้วยยีสต์สดและยีสต์แห้ง

    ผู้นำเสนอ นางสาวพาขวัญ ชาวชายโขง และนางสาวสุพิญญา อ้ายผุย

    อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธัณนันท์ ฤทธิ์มณี

5.   P. 11  การสำรวจไลเคน บริเวณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

    ผู้นำเสนอ นางสาวพัชดาพร ดีขำ

    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(112) (9/พ.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมรับมือป้องกันกับสถานการณ์ฉุกเฉิน จากอัคคีภัย โดยมีวิทยากร คุณวินิจ จอกดี และคณะหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเขาใจแก่อาจารย์ และบุคลากรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

(100) (2/พ.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีสืบชะตาหลวงและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น และนักศึกษาพระพิฆเนศวร และรางวัลนักวิจันดีเด่น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางกนกวรรณ พวงลังกา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ อาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

3.รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุน

นายพิชิต พรมเสนใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

5.รางวัลนักศึกษาพระพิฆเนศวร

นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ นักศึกษาภาควิชา คหกรรมศาสตร์

 

6. รางวัลนักวิจันดีเด่น ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มความคงทนของสีย้อมธรรมชาติด้วยการอบไอน้ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จากผลงานวิจัยเรื่อง ตัวกรองดินเผาแบบมีรูพรุนนาโนสำหรับกรองน้ำดื่มให้สะอาดปลอดภัย

 

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(69) (30/เม.ย./2561)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น นำนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดทุ่งเกี๋ยว และรับฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดทุ่งเกี๋ยว ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการ CMRU Science Summer Camp 2018

(60) (27/เม.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ CMRU Science Summer Camp 2018 ระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวตอนรับน้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Science Camp #1 และ #2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครื่อข่ายด้านงานบริการวิชาการกับโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทครโนโลยีได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมให้แก่น้องๆ ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิธีการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง กิจกรรมปฏิกิริยามหาสนุก สนุกกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สนุกกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ ตามหลักอนุกรมวิธาน พืช สัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กิจกรรมการเดินทางที่แสนสุขกับฟันเฟืองและสนุกกับการเคลื่นที่ของวัตถุ

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next