คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(22) (9/พ.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมรับมือป้องกันกับสถานการณ์ฉุกเฉิน จากอัคคีภัย โดยมีวิทยากร คุณวินิจ จอกดี และคณะหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชากรจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเขาใจแก่อาจารย์ และบุคลากรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

(34) (2/พ.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีสืบชะตาหลวงและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น และนักศึกษาพระพิฆเนศวร และรางวัลนักวิจันดีเด่น ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางกนกวรรณ พวงลังกา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ อาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

3.รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.รางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุน

นายพิชิต พรมเสนใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

5.รางวัลนักศึกษาพระพิฆเนศวร

นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ นักศึกษาภาควิชา คหกรรมศาสตร์

 

6. รางวัลนักวิจันดีเด่น ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มความคงทนของสีย้อมธรรมชาติด้วยการอบไอน้ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จากผลงานวิจัยเรื่อง ตัวกรองดินเผาแบบมีรูพรุนนาโนสำหรับกรองน้ำดื่มให้สะอาดปลอดภัย

 

โครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น

(19) (30/เม.ย./2561)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพลเมืองดีชาววิทยา มีจิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น นำนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดทุ่งเกี๋ยว และรับฟังเทศนาธรรมจากเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดทุ่งเกี๋ยว ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โครงการ CMRU Science Summer Camp 2018

(28) (27/เม.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ CMRU Science Summer Camp 2018 ระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวตอนรับน้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Science Camp #1 และ #2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครื่อข่ายด้านงานบริการวิชาการกับโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทครโนโลยีได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมให้แก่น้องๆ ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิธีการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง กิจกรรมปฏิกิริยามหาสนุก สนุกกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สนุกกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ ตามหลักอนุกรมวิธาน พืช สัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กิจกรรมการเดินทางที่แสนสุขกับฟันเฟืองและสนุกกับการเคลื่นที่ของวัตถุ

ร่วมสืบสารประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

(30) (23/เม.ย./2561)

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้คว้ารางวัลอันดับ 1 จากการประกวดขบวนแห่ที่มีการแต่งกานพื้นเมืองดีเด่น ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ล้านนาเครื่องสระเกล้าดำหัว เพื่อสืบสารประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)และรณรงค์การแก่งกายพื้นบ้านล้านนา แลร่วมสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามจตุราคาร ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมสืบสารประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

(22) (23/เม.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสืบสารประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ SCI-TECH-CMRU SUMMER CAMP 2018

(84) (17/เม.ย./2561)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ CMRU Science Summer Camp เพื่อเสริมทักษะและกระตุ้นการใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระดับอนุมบาลชั้นปีที่ ๑ - ๓ และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.science.cmru.ac.th/summercamp/

โครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม

(103) (9/มี.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาทุกคณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสถาบันในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มันสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาล ได้กำหนดให้สร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น Start Up เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมี คุณวรนล ฐิตินันทกร คุณนพพล อนุกูลวิทยา คุณชวิศา เฉิน พัชรพงษ์ วชิรพันธุ์ และคุณชญานิษฐ์ โพธิครูประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

https://www.youtube.com/watch?v=oP-w39OI638&sns=fb

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.พ. 61

(142) (20/ก.พ./2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักศึษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีอบรมการสัมมนด้านภาษา-ทักษะด้นการเรียนการสอน-ด้านวิจัย ในศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การทำวิจัยและการเขียนงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ" และ"ทักษะการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมรับมอบกรงคัดแยกขยะให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(149) (2/ก.พ./2561)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรับมอบกรงคัดแยกประเภทขยะให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในโครงการ "คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life" โดยมี นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัศ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมรับมอบกรงคัดแยกขยะจำนวน 5 ชุดเพื่อนำไปติดตั้ง ณ บริเวณศาลาร่มโพธิ์ บริวเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ บริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร และข้างสนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10