คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

(2) (18/ส.ค./2560)

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิธีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อของนิทรรศการในครั้งนี้ คือ"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน” โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบ Interactive และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและผู้เข้าชมนิทรรศการ

 

โครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

(4) (18/ส.ค./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เลือกฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง มีทักษะความรู้และประสบการณ์การเย็บผ้าด้วยมือและการเย็บผ้าด้วยเครื่องจัก นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมให้ครูในระดับมัธยมศึกษากลุ่มการงานอาชีพละเทคโนโลยีมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกร บินอันดุรามัน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรเย็บผ้าการขึ้นตะเข็บจักรพื้นฐานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

(19) (11/ส.ค./2560)

 

 

ณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น – ลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม. โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ คุณแม่ดีเด่น นางอรทัย พรมมาแบน และลูกกตัญญู นายณัฐพงษ์ พรมมาแบน นักศึกษาหลักสูตร การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

(56) (7/ส.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สนุกและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบใบประกาศแก่ศิกษ์เก่าดีเด่น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ และนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

(33) (21/ก.ค./2560)

งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คือ มีความรู้คู่คุณธรรม
โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษาปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานให้แก่นักศึกษา
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา   ซึ่งการจะสร้างสมให้นักศึกษาได้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ในข้างต้น นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ทางคณะฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21  คือทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาต่อไป

 

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้คามรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

(51) (18/ก.ค./2560)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาบรรยายเรื่อง “สำรวจตัวเองอย่างไรว่าพร้อมไหมที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์ ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์ การเลือกสินค้าอย่างไรให้ขายได้ขายดีบนโลกออนไลน์ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบผลสำเร็จ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ/ทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ และการทำงาน หรือทักษะด้านอื่นที่ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า และเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

(32) (13/ก.ค./2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(เคมี) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จำนวน 59 คน จากโรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่ผ่านมา ระหว่างที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) โดยการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์ประจำจากภาควิชาเคมี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ภายนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, Back Tutration และ เคมีไฟฟ้า การชุบโลหะ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(53) (13/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา สืบสารวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 น้อมถวาย ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(104) (6/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) งานวิจัย

(49) (4/ก.ค./2560)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหมด 30 คน ได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานักวิจัย งานวิจัย และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายในประเทศ และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งนี้นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอีกด้วย

1 2 3 4 5 6 7