คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (16) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (32) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (26) เอกสารอื่นๆ
4 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (31) เอกสารทางการเงิน
5 ผลการดำเนินงานโครงการ (38) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (47) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (60) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (48) เอกสารงานพัสดุ
9 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (37) เอกสารทางการเงิน
10 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (43) เอกสารทางการเงิน
11 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (42) เอกสารทางการเงิน
12 รายงานการประเมิณหลักสูตร (56) เอกสารอื่นๆ
13 ระบบกลไก(ร่าง) (42) เอกสารอื่นๆ
14 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (64) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (62) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (71) เอกสารงานวิชาการ
17 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (56) เอกสารงานวิชาการ
18 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (64) เอกสารงานวิชาการ
19 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (67) เอกสารงานวิชาการ
20 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (70) เอกสารกิจการนักศึกษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9