คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (19) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (35) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (28) เอกสารอื่นๆ
4 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (37) เอกสารทางการเงิน
5 ผลการดำเนินงานโครงการ (42) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (65) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (61) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (52) เอกสารงานพัสดุ
9 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (40) เอกสารทางการเงิน
10 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (49) เอกสารทางการเงิน
11 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (46) เอกสารทางการเงิน
12 รายงานการประเมิณหลักสูตร (60) เอกสารอื่นๆ
13 ระบบกลไก(ร่าง) (43) เอกสารอื่นๆ
14 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (67) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (68) เอกสารงานนโยบายและแผน
16 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (75) เอกสารงานวิชาการ
17 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (58) เอกสารงานวิชาการ
18 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ตรวจสอบแผนการเรียน) ชุดที่ 2 (67) เอกสารงานวิชาการ
19 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระเบียบต่างๆ) ชุดที่ 1 (69) เอกสารงานวิชาการ
20 เอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (112) เอกสารกิจการนักศึกษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9