คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 PL.201 ปีงบประมาณ 2561 (33) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 งบพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข2) (38) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 งบวัสดุการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) (24) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09) (30) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ (41) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan ใหม่) (36) เอกสารอื่นๆ
7 ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ.2559 **ใหม่** (53) เอกสารทางการเงิน
8 ผลการดำเนินงานโครงการ (52) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 เอกสารลงหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษา (75) เอกสารกิจการนักศึกษา
10 ขอตั้งงบครุภัณฑ์ปี 61 (69) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (61) เอกสารงานพัสดุ
12 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 **ใหม่** (48) เอกสารทางการเงิน
13 ประกาศเรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรฯ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) **ใหม่** (54) เอกสารทางการเงิน
14 แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำหรับนักศึกษา **update 21/9/59** (56) เอกสารทางการเงิน
15 รายงานการประเมิณหลักสูตร (69) เอกสารอื่นๆ
16 ระบบกลไก(ร่าง) (48) เอกสารอื่นๆ
17 เหตุผลความจำเป็นที่ขอครุภัณฑ์ (72) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ (73) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (การสร้างรหัสผ่าน) ชุดที่ 4 (80) เอกสารงานวิชาการ
20 เอกสาร อ.ที่ปรึกษา (ระบบลงทะเบียน) ชุดที่ 3 (65) เอกสารงานวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9