สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เบอร์โทรภายใน

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ เบอร์โทร
สำนักงานคณบดี
สำนักงานคณบดี - - 053-885600
FAX - - 053-885609
นางกนกวรรณ พวงลังกา  หัวหน้าสำนักงานคณบดี งานบริหารงาน 053-885607
นางศิริพร ปัญญาอินทร์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป งานแผน / บุคลากร / งานบริหารอื่นๆ 053-885616
นางอุทัยวรรณ ปันนา  หัวหน้างานวิชาการ งานวิชาการของคณะ / การศึกษาต่อ 053-885612
นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 053-885605
นางสุภาพร ปิลันธนดิลก นักวิชาการการเงินและบัญชี งานการเงิน 053-885606
นายมงคล กันทะป้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ / งานโสต 053-885662
นางรุ่งทิวา แซ่แต้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานกิจการนักศึกษา 053-885608
นางสาวจารุวรรณ พากเพียร นักวิชาการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ 053-885660
ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาวกรกมล พรหมายน เจ้าหน้าที่ธุระการ งานธุรการศูนย์วิทยาศาสตร์ 053-885661
นายพิชิต พรมเสนใจ  นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานด้านเคมี 053-885664
นายธงชัย ศรีตะปัญญะ นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานด้านชีววิทยา 053-885667
นายธีรพันธ์ แซ่โซ้ง นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานด้านฟิสิกส์ 053-885663
ภาควิชา
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ - - 053-885632
ภาควิชาเคมี - - 053-885665
ภาควิชาชีววิทยา - - 053-885226
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - - 053-885619
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ - - 053-885651
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - - 053-885648
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ - - 053-885656
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 053-885645
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ - - 053-885635,053-885638
รับข่าวสารจากคณะ