สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำแหน่งประเภทวิชาการ (143) (7/ก.ย./2559)
บริษัท โตโยต้าประเทศไทย จำกัด ขอเชินนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดกองเชียร์ (100) (26/ส.ค./2559)
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรัยทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 (112) (26/ส.ค./2559)
AUA LANGUAGE CENTER ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียนความภาษาอังกฤษ (107) (25/ส.ค./2559)
Thai PBS ขอเชิญร่วมประกวดโครกงารประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)" (116) (23/ส.ค./2559)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมแห่งอนาคร เพื่อผู้สูองอายุไทย" (106) (16/ส.ค./2559)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) (99) (11/ส.ค./2559)
ไทยพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2559 (123) (11/ส.ค./2559)
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (505) (5/ส.ค./2559)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน นักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน (149) (5/ส.ค./2559)
ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" (223) (5/ส.ค./2559)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการพัฒนาศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ (175) (7/ก.ค./2559)
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั้งยืน" (158) (23/มิ.ย./2559)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท41) (113) (23/มิ.ย./2559)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Tesearch Expo 2016)" (121) (17/มิ.ย./2559)
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ