สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) (110) (11/ส.ค./2559)
ไทยพาณิชย์ ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2559 (131) (11/ส.ค./2559)
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแนวปฏิบัติจัดระเบียบ การจอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (532) (5/ส.ค./2559)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน นักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน (160) (5/ส.ค./2559)
ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" (231) (5/ส.ค./2559)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการพัฒนาศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างอาชีพ (184) (7/ก.ค./2559)
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั้งยืน" (168) (23/มิ.ย./2559)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท41) (122) (23/มิ.ย./2559)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Tesearch Expo 2016)" (130) (17/มิ.ย./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกาาประจำปีการศึกษา 2559 (207) (2/มิ.ย./2559)
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุววิจัยของท้องถิ่น (165) (7/เม.ย./2559)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกช้้นปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเดือน พฤษภาคม 2559 (181) (23/มี.ค./2559)
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งการปิดกั้นลานจอดรถจักรยานยนต์ชั่วคราวบริเวณด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏ (149) (23/มี.ค./2559)
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สำหรับ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (175) (22/มี.ค./2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานแข่งขัน กอล์ฟราชภัฏ สัมพันธ์ 2016 ณ สนาม Alpine Golf Resort Chiangmai วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 SHOT GUN START 12.30 pm. (167) (8/มี.ค./2559)
1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ