คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถิติการเข้าชม
    ใช้งานตอนนี้
   
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
   
  เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559

ปรัชญา "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี มีคุณภาพ" วิสัยทัศน์ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

หน้าหลัก / บ้านใหม่ของเรา


บ้านใหม่ของเรา

ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 • ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา  1200 วัน
 • ระยะเวลาผ่านไปแล้ว              730  วัน  (60.83 %)
 • ระยะเวลาคงเหลือ                  470  วัน  (39.17 %)
 • ผลงานตามแผนงาน                 64.90 %          
 • ผลการปฏิบัติงานจริง              69.02 %
 • สรุปผลการปฏิบัติงานจริง เร็วกว่าแผนงาน   4.12 % (49.44 วัน)
 

ภาพรวมของโครงการ

อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์

อาคารปฏิบัติการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

อาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาคารปฏิบัติการกลางและคหกรรมศาสตร์

อาคารปฏิบัติการเคมี

อาคารปฏิบัติการชีววิทยา

กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง

ปัจจุบันทำงานมาแล้วเป็นเวลา 500 วัน เปอร์เซ็นความก้าวหน้าตามแผนงานเทียบมูลค่างาน 47.83 % เปอร์เซ็นงานที่ทำได้จริงเทียบเทียบมูลค่างาน 41.46 % ล่าช้ากว่าแผน 6.37 % หรือเท่ากับ 57 วัน

อาคารบริหารกลาง

อาคารเรียนรวม A

อาคารเรียนรวม B และหอประชุม

อาคารเรียนรวม C

อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา

 
รับข่าวสารจากคณะ