คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการการจัดความรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย
พิธีทำบุญสืบชะตานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Activity Based Learning : การสอนสำหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑
ความคืบหน้างานก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หลัง งวดที่ 16
รางวัลพระพิฆเนศวร ประเภทนักศึกษาดีเด่น
รางวัลพระพิฆเนศวร บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ
สถิติการเข้าชม
    ใช้งานตอนนี้
   
    ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
   
  เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

ปรัชญา "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี มีคุณภาพ" วิสัยทัศน์ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นำพาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"

หน้าหลัก / บ้านใหม่ของเรา


บ้านใหม่ของเรา

ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 • ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา  1200 วัน
 • ระยะเวลาผ่านไปแล้ว              652  วัน  (54.33 %)
 • ระยะเวลาคงเหลือ                  548  วัน  (45.67 %)
 • ผลงานตามแผนงาน                 58.13 %          
 • ผลการปฏิบัติงานจริง              53.13 %
 • สรุปผลการปฏิบัติงานจริง ล่าช้ากว่าแผนงาน   5.00 % (60 วัน)

ภาพรวมของโครงการ

อาคารปฏิบัติการเคมี

อาคารปฏิบัติการชีววิทยา