สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA–Teacher Project รุ่นที่ 7

(12) (10/ม.ค./2562)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA–Teacher Project รุ่นที่ 7
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teachers Project รุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จะมีโอกาสสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีนักศึกษาครุศาสตร์ (ร่วมผลิต) สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี
2. นางสาวจันทร์จิรา ขนอบกายา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี
3. นายอนวัช ซอแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ด้วยค่ะ

คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีเพื่อขอพร เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่2562

(25) (4/ม.ค./2562)

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ให้กับโรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่

(52) (28/พ.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(82) (28/พ.ย./2561)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

 

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "เรือชนะคลื่น ๒๕๖๑"

(142) (1/ต.ค./2561)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "เรือชนะคลื่น 2561" เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์

(114) (28/ก.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับ บริษัท ธาราอินเตอร์คอร์ป จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ บริษัท ธาราอินเตอร์คอร์ป จำกัด สำนักงานใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ คุณวรวิทย์ วานิชย์บัญชา ประธานกรรมการบริษัท ธาราอินเตอร์คอร์ป จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและฝึกทักษะวิชาชีพ ให้นักศึกษาให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพ และเพื่อร่วมกันวิจัย ขยายผลการประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัยสู่ การเรียน การสอน และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยมีกรอบแนวทางของความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา การใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานในโครงการความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างทักษะและเป็นแห่งฝึกงานให้กับนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยทีมงานคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย โดยมี ผศ.ดร.เสรี ปางซาง อาจารย์คชพันธ์ บุญคง อาจารย์พงศธร ฟองตา และ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ร่วมกันพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้
ตัวอย่างผลงานการทำวิจัยและพัฒนางานร่วมกับบริษัท ธาราอินเตอร์คอร์ป จำกัด ได้แก่
1. Spare Parts Dispenser ผ่านระบบเครือข่าย
2. เครื่องจ่ายน้ำมันเครื่อง ผ่านระบบเครือข่าย
3. GPS Tracker และระบบยืนยันตัวตนสำหรับรถบรรทุก
4. Vertical Lift Spare-parts Dispenser
5. ระบบเบิกจ่ายวัสดุสีสำหรับอู่สีรถ
6. หุ่นยนต์ขนส่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
7. เครื่องล้างไส้กรองรถยนต์อัตโนมัติ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

พิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

(76) (28/ก.ย./2561)

พิธีเชิดชูเกียรติและพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ผู้เกษียณจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์


 

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(105) (15/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และอภิปรายแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ Woodfield Resort Chort Chiangmai ตำบลหนอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

(107) (10/ส.ค./2561)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางจันจิรา ใจอาษา แม่ดีเด่นประจำปี 2561 และนายพงศกร มหายศ ลูกกตัญญูประจำปี 2561 นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

(161) (8/ส.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์

ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการด้านวิชาการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การแข่งขันเกม 180 IQ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาควิชาคณิตศาสตร์แลสถิติ การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาเคมี การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาชีววิทยา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการตอบคำถามสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน นิทรรศการด้านวิชาการ จากภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ภาควิชา ซึ่งได้แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น การแสดงแฟชั่นโชว์ จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/science.cmru.photos/photos/?tab=album&album_id=859845314210183

 

1 2 3 4 5 6 7 8
รับข่าวสารจากคณะ