สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม

(31) (9/มี.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาทุกคณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสถาบันในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มันสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาล ได้กำหนดให้สร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น Start Up เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมี คุณวรนล ฐิตินันทกร คุณนพพล อนุกูลวิทยา คุณชวิศา เฉิน พัชรพงษ์ วชิรพันธุ์ และคุณชญานิษฐ์ โพธิครูประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

https://www.youtube.com/watch?v=oP-w39OI638&sns=fb

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 5th Batch

(116) (16/ม.ค./2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA–Teacher Project ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จะมีโอกาสสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ได้แก่

1.นางสาววาศินี ดวงใจสัก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง U. of San Jose-Recoletos ประเทศฟิลิปปินส์

2.นายเมธี คนฟู นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Indonesia U. of Education ประเทศอินโดนีเซีย

3.นายพลวัต พรหมวินัย นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Pangasinan State U. ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แล

(121) (16/ม.ค./2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.ชม. เนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่ 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

กีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 11

(121) (11/ม.ค./2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(97) (22/ธ.ค./2560)

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

(144) (27/พ.ย./2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะครู จาก โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ต

(95) (20/ต.ค./2560)

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครู จาก โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “STEM” โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจันและบริการวิชาการ พร้อมอาจารย์ทีมงาน “STEM” มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “STEM” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

(113) (25/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary)

(101) (22/ก.ย./2560)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary) ซึ่งนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง แสงและเลนส์

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)

(82) (22/ก.ย./2560)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)

ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Ms.Saiko Yamazaki และคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น-ไจก้า (Japan International Cooperation Agency)  และ Dr.Thin Nyein Nyein Aung นักวิจัยมหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สายหยุด. มูลเพ็ชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือการร่วมมือทางวิชาการและขอรับการสนับสนุนอาสาสมัคร จากประเทศญี่ปุนเพื่อมาเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ