สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 5th Batch

(2) (16/ม.ค./2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA–Teacher Project ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จะมีโอกาสสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ได้แก่

1.นางสาววาศินี ดวงใจสัก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง U. of San Jose-Recoletos ประเทศฟิลิปปินส์

2.นายเมธี คนฟู นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Indonesia U. of Education ประเทศอินโดนีเซีย

3.นายพลวัต พรหมวินัย นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Pangasinan State U. ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แล

(1) (16/ม.ค./2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.ชม. เนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่ 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

กีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 11

(15) (11/ม.ค./2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(47) (22/ธ.ค./2560)

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

(96) (27/พ.ย./2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะครู จาก โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ต

(72) (20/ต.ค./2560)

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครู จาก โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “STEM” โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจันและบริการวิชาการ พร้อมอาจารย์ทีมงาน “STEM” มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “STEM” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

(89) (25/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary)

(72) (22/ก.ย./2560)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary) ซึ่งนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง แสงและเลนส์

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)

(57) (22/ก.ย./2560)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)

ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Ms.Saiko Yamazaki และคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น-ไจก้า (Japan International Cooperation Agency)  และ Dr.Thin Nyein Nyein Aung นักวิจัยมหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สายหยุด. มูลเพ็ชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือการร่วมมือทางวิชาการและขอรับการสนับสนุนอาสาสมัคร จากประเทศญี่ปุนเพื่อมาเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(49) (20/ก.ย./2560)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ "เรื่อชนะคลื่น" เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

1 2 3 4 5 6