สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

งานเลี้ยงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(27) (19/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานเลี้ยงและแสดงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร กล่าวเปิดงานเลี้ยงในครั้งนี้ ในปีนี้มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล ลักษมีวาณิชย์ และอาจารย์ถาวร รักกาญจนันท์ และลาออกจากราชการ 1 ท่านคือ อาจารย์ชูชีพชัย แก้วมงคลเพชร ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณ เมื่อเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน

(26) (19/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหาร

อาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารอาเซียน และเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารอาเซียน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มาให้ความรู้และสาธิตการทำอาหารอาเซียน ซึ่งอาหารที่นำมาสาธิตได้แก่ ปอเปี๊ยะญวน(เวียดนาม) หล่าเพ็ด(พม่า) อะโดโบ้ไก่(ฟิลิปปินส์) สลัดแขกอินโดนิเชีย ปลาผัดซอสพริกสิงคโปร์ สลัดหลวงพระบาง(ลาว) อาม๊อก(กัมพูชา) สตูว์เนื้อเรินดัง(บรูไน) และนาซีเลอมัก(มาเลเซีย) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิต มร.ชม. เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการศูนย์วิทยาศาสตร์

(27) (19/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ต้อนรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้องคุณครูสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ อาจารย์แผนกอนุบาล และน.ส.ศิริญญา สุริยะ ครูพี่เลี้ยง จากโรงเรียนสาธิต มร.ชม. นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางศิริพร ปัญญาอินทร์ หัวหน้างานงานบริหารงานทั่วไป และนายพิชิต พรมเสนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางเคมี พาเยี่ยมชมและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนในครั้งนี้ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ประชุมห้องเรียนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาวิชาการ

(36) (1/ก.ย./2560)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมห้องเรียนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ห้องเรียน ผศ.) ให้กับอาจารย์ที่มีความสนใจเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ณ ห้อง 28205 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2

(66) (1/ก.ย./2560)

   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เ"ทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่าง่าย รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นให้แก่ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย สามารถนำเทคนิคที่ได้ไปปฏิบัติได้เองพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถนำไปใช้เพื่อขยายพันธ์พืชในท้องถิ่นได้ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเยาวนและคนในชุมชนต่อไป

 

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา"

(59) (29/ส.ค./2560)

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรัคุณครูจากสังกัด สพฐ. ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทางเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนทั้งที่สอนตรงและไม่ตรงตามาคุณวุฒิได้มีความรู้ประสบการณ์ และมีทักษะในการปฏิบัติการทางเคมีและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ"

(40) (25/ส.ค./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ และในตอนบ่ายได้มีการลงปฏิบัติการฝึกทำอาหารว่าง ได้แก่ การทำช่อม่วง การทำขนมจีบไทย ซึ่งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการนี้ขึ้นให้แก่กลุ่มครูประจำการของ สพฐ. ที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาครูประจำการของ สพฐ. ให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักประกอบอาหาร และเพื่อนำทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในวิชาชีพของตนได้

 

ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

(41) (18/ส.ค./2560)

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิธีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อของนิทรรศการในครั้งนี้ คือ"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน” โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบ Interactive และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและผู้เข้าชมนิทรรศการ

 

โครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

(33) (18/ส.ค./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เลือกฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง มีทักษะความรู้และประสบการณ์การเย็บผ้าด้วยมือและการเย็บผ้าด้วยเครื่องจัก นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมให้ครูในระดับมัธยมศึกษากลุ่มการงานอาชีพละเทคโนโลยีมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกร บินอันดุรามัน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรเย็บผ้าการขึ้นตะเข็บจักรพื้นฐานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

(45) (11/ส.ค./2560)

 

 

ณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น – ลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม. โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ คุณแม่ดีเด่น นางอรทัย พรมมาแบน และลูกกตัญญู นายณัฐพงษ์ พรมมาแบน นักศึกษาหลักสูตร การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

1 2 3 4 5 6