สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการ CMRU Science Summer Camp 2018

(64) (27/เม.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ CMRU Science Summer Camp 2018 ระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวตอนรับน้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม Science Camp #1 และ #2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครื่อข่ายด้านงานบริการวิชาการกับโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทครโนโลยีได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมให้แก่น้องๆ ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิธีการใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง กิจกรรมปฏิกิริยามหาสนุก สนุกกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สนุกกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ ตามหลักอนุกรมวิธาน พืช สัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กิจกรรมการเดินทางที่แสนสุขกับฟันเฟืองและสนุกกับการเคลื่นที่ของวัตถุ

ร่วมสืบสารประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

(80) (23/เม.ย./2561)

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้คว้ารางวัลอันดับ 1 จากการประกวดขบวนแห่ที่มีการแต่งกานพื้นเมืองดีเด่น ในพิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ล้านนาเครื่องสระเกล้าดำหัว เพื่อสืบสารประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)และรณรงค์การแก่งกายพื้นบ้านล้านนา แลร่วมสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามจตุราคาร ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมสืบสารประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

(63) (23/เม.ย./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสืบสารประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ SCI-TECH-CMRU SUMMER CAMP 2018

(123) (17/เม.ย./2561)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ CMRU Science Summer Camp เพื่อเสริมทักษะและกระตุ้นการใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระดับอนุมบาลชั้นปีที่ ๑ - ๓ และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.science.cmru.ac.th/summercamp/

โครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม

(127) (9/มี.ค./2561)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ CMRU Innovation StartUP Boot Camp ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ – เฟ้นไอเดียธุรกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรม โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาทุกคณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสถาบันในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มันสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาล ได้กำหนดให้สร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น Start Up เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยในการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมี คุณวรนล ฐิตินันทกร คุณนพพล อนุกูลวิทยา คุณชวิศา เฉิน พัชรพงษ์ วชิรพันธุ์ และคุณชญานิษฐ์ โพธิครูประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

https://www.youtube.com/watch?v=oP-w39OI638&sns=fb

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาครูที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project 5th Batch

(185) (16/ม.ค./2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA–Teacher Project ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต จะมีโอกาสสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ได้แก่

1.นางสาววาศินี ดวงใจสัก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง U. of San Jose-Recoletos ประเทศฟิลิปปินส์

2.นายเมธี คนฟู นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Indonesia U. of Education ประเทศอินโดนีเซีย

3.นายพลวัต พรหมวินัย นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง Pangasinan State U. ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แล

(213) (16/ม.ค./2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.ชม. เนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่ 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

กีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 11

(145) (11/ม.ค./2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(165) (22/ธ.ค./2560)

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

(191) (27/พ.ย./2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ