สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านการเงินและงบประมาณ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

กีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 11

(160) (11/ม.ค./2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ตอนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(197) (22/ธ.ค./2560)

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

(211) (27/พ.ย./2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะครู จาก โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ต

(124) (20/ต.ค./2560)

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครู จาก โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “STEM” โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจันและบริการวิชาการ พร้อมอาจารย์ทีมงาน “STEM” มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “STEM” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

(504) (25/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary)

(142) (22/ก.ย./2560)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก American Pacific International School (Primary) ซึ่งนำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง แสงและเลนส์

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)

(561) (22/ก.ย./2560)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการให้การต้อนรับคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA)

ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Ms.Saiko Yamazaki และคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น-ไจก้า (Japan International Cooperation Agency)  และ Dr.Thin Nyein Nyein Aung นักวิจัยมหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สายหยุด. มูลเพ็ชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือการร่วมมือทางวิชาการและขอรับการสนับสนุนอาสาสมัคร จากประเทศญี่ปุนเพื่อมาเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(105) (20/ก.ย./2560)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ "เรื่อชนะคลื่น" เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

งานเลี้ยงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(72) (19/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานเลี้ยงและแสดงมุฑิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร กล่าวเปิดงานเลี้ยงในครั้งนี้ ในปีนี้มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สุขประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล ลักษมีวาณิชย์ และอาจารย์ถาวร รักกาญจนันท์ และลาออกจากราชการ 1 ท่านคือ อาจารย์ชูชีพชัย แก้วมงคลเพชร ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการมุฑิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณ เมื่อเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน

(76) (19/ก.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหาร

อาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารอาเซียน และเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารอาเซียน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มาให้ความรู้และสาธิตการทำอาหารอาเซียน ซึ่งอาหารที่นำมาสาธิตได้แก่ ปอเปี๊ยะญวน(เวียดนาม) หล่าเพ็ด(พม่า) อะโดโบ้ไก่(ฟิลิปปินส์) สลัดแขกอินโดนิเชีย ปลาผัดซอสพริกสิงคโปร์ สลัดหลวงพระบาง(ลาว) อาม๊อก(กัมพูชา) สตูว์เนื้อเรินดัง(บรูไน) และนาซีเลอมัก(มาเลเซีย) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

 

1 2 3 4 5 6 7 8
รับข่าวสารจากคณะ