สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

(82) (7/ส.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สนุกและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบใบประกาศแก่ศิกษ์เก่าดีเด่น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ และนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

(50) (13/ก.ค./2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(เคมี) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จำนวน 59 คน จากโรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่ผ่านมา ระหว่างที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) โดยการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์ประจำจากภาควิชาเคมี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ภายนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, Back Tutration และ เคมีไฟฟ้า การชุบโลหะ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(67) (13/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา สืบสารวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 น้อมถวาย ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) งานวิจัย

(71) (4/ก.ค./2560)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหมด 30 คน ได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานักวิจัย งานวิจัย และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายในประเทศ และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งนี้นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอีกด้วย

โครงการการจัดความรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย

(87) (23/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 28102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้แนวทางการทำวิจัย ให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน แนะเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางาน ระดมความคิดเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน

(78) (20/มิ.ย./2560)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา อาจารย์ณัทธร สุขสีทอง และนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เมื่อวันนี้ 13 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยโดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการมาใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นซึ่งได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไปบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลริมเหนือ ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Activity Based Learning : การสอนสำหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ ๒๑

(51) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Activity Based Learning : การสอนสำหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีท่าน ดร.อติชาต เกตตะพันธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "ทำไมต้องสอบแบบ Active Learning" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(37) (19/มิ.ย./2560)

ฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ จัดอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge mangement) เรื่อง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์กับห้องเรีบนดิจิตอลด้วย Google Classroom เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

(31) (19/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

(21) (19/มิ.ย./2560)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงใหม่

1 2 3 4 5 6