สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ"

(64) (25/ส.ค./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ และในตอนบ่ายได้มีการลงปฏิบัติการฝึกทำอาหารว่าง ได้แก่ การทำช่อม่วง การทำขนมจีบไทย ซึ่งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการนี้ขึ้นให้แก่กลุ่มครูประจำการของ สพฐ. ที่มีความสนใจในวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาครูประจำการของ สพฐ. ให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักประกอบอาหาร และเพื่อนำทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในวิชาชีพของตนได้

 

ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

(64) (18/ส.ค./2560)

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิธีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อของนิทรรศการในครั้งนี้ คือ"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน” โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบ Interactive และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและผู้เข้าชมนิทรรศการ

 

โครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

(53) (18/ส.ค./2560)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ อบรมการเย็บผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เลือกฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง มีทักษะความรู้และประสบการณ์การเย็บผ้าด้วยมือและการเย็บผ้าด้วยเครื่องจัก นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมให้ครูในระดับมัธยมศึกษากลุ่มการงานอาชีพละเทคโนโลยีมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกร บินอันดุรามัน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจักรเย็บผ้าการขึ้นตะเข็บจักรพื้นฐานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

(66) (11/ส.ค./2560)

 

 

ณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น – ลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มร.ชม. โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐ จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ คุณแม่ดีเด่น นางอรทัย พรมมาแบน และลูกกตัญญู นายณัฐพงษ์ พรมมาแบน นักศึกษาหลักสูตร การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

(107) (7/ส.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่าน ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สนุกและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบใบประกาศแก่ศิกษ์เก่าดีเด่น นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ และนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

(72) (13/ก.ค./2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(เคมี) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 จำนวน 59 คน จากโรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ที่ผ่านมา ระหว่างที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) โดยการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์ประจำจากภาควิชาเคมี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ภายนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, Back Tutration และ เคมีไฟฟ้า การชุบโลหะ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(88) (13/ก.ค./2560)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมใจน้อมถวายเทียนพรรษา สืบสารวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 น้อมถวาย ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) งานวิจัย

(90) (4/ก.ค./2560)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหมด 30 คน ได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ (knowledge management) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานักวิจัย งานวิจัย และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ภายในประเทศ และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งนี้นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอีกด้วย

โครงการการจัดความรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย

(108) (23/มิ.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 28102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้แนวทางการทำวิจัย ให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน แนะเทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางาน ระดมความคิดเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน

(101) (20/มิ.ย./2560)

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา อาจารย์ณัทธร สุขสีทอง และนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เมื่อวันนี้ 13 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยโดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการมาใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นซึ่งได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไปบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลริมเหนือ ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1 2 3 4 5 6
รับข่าวสารจากคณะ