สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

ร่วมพิธีคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ รัชการที่ ๑๐

(71) (8/ธ.ค./2559)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มนฑลพิธีสนามฟุตบอล มร.ชม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล

(103) (31/ต.ค./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในรพะมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ----คลิก----

 

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผุ้เกษียณอายุราชการ

(105) (3/ต.ค./2559)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัวและวิทยาเขตแม่ริม

(121) (11/ส.ค./2559)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

(109) (11/ส.ค./2559)

วันที่่ 10 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ แม่ดีเด่น ได้แก่ นางคนึงนิจ  กะนะ และลูกกตัญญู นายพงศธร กะนะ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(111) (4/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็น เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท - เชียงใหม่

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

(173) (13/ก.ค./2559)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559

(116) (27/มิ.ย./2559)

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

(139) (11/พ.ค./2559)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมลานนาพาเลช จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน กมลวรรณ เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สังกัดงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรให้ในครั้งนี้

โครงการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

(134) (22/มี.ค./2559)

21 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้แก่หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีกล่าวเปิดงาน พร้อมนี้คณะได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ มาเป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ กระบวนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์คณะ Discussion และ Q&A และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การกำหนด KPI และระบบติดตามนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมข้อเสนอแนะจากวิทยากร ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

1 2 3 4 5 6