สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัวและวิทยาเขตแม่ริม

(136) (11/ส.ค./2559)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

(125) (11/ส.ค./2559)

วันที่่ 10 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ แม่ดีเด่น ได้แก่ นางคนึงนิจ  กะนะ และลูกกตัญญู นายพงศธร กะนะ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)

(129) (4/ส.ค./2559)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ KM ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็น เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท - เชียงใหม่

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

(204) (13/ก.ค./2559)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559

(131) (27/มิ.ย./2559)

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

(154) (11/พ.ค./2559)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมลานนาพาเลช จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน กมลวรรณ เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สังกัดงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรให้ในครั้งนี้

โครงการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

(149) (22/มี.ค./2559)

21 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้แก่หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีกล่าวเปิดงาน พร้อมนี้คณะได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ มาเป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ กระบวนการเชื่อมโยงความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์คณะ Discussion และ Q&A และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การกำหนด KPI และระบบติดตามนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมข้อเสนอแนะจากวิทยากร ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(150) (22/ธ.ค./2558)

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม ชี้แจงแผนปฏิบัติการประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่น ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงแรม ช.พาเลส อ.แม่สาย จ.เชียงราย

งานทอดผ้าป่ามหากุศล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง

(438) (4/ธ.ค./2558)

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง "องค์พระมหาเจดีย์" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ

พิธีทำบุญสืบชะตาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

(241) (28/ก.ย./2558)

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 58 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร นำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ เนื่องในงานพิธีทำบุญสืบชะตาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ