สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / กิจกรรมของคณะ

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

(100) (2/พ.ค./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะและแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการบริการวิชาการ และทบทวนแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

สระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารยอาวุโส เนื่องในกิจกรรมสงกรานต์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมื่อง ปรจำปี 2560

(116) (25/เม.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี อดีตคณบดี และอาจารย์อาวุโส เนื่องในกิจกรรมสงกรานต์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมื่อง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วิธีล้านนาบูรราการองค์ความรู้สู่งานด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยให้คงไว้สืบไป

โครงการทบทวนแผนบริหารงาน ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(130) (10/เม.ย./2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนบริหารงาน ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ ห้องเวียงคำ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ประจำภาควิชา โดยกิจกรรมวันแรกมีการบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนสำหรับการบริหารงานอุดมศึกษา” และ“การเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและโครงการ” โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในวันที่สองมีการทบทวน “วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี แผนวิชาการ แผนพัฒนานักศึกษา แผนวิจัย แผนบริการวิชาการ แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนาบุคลากร”

โครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโน และเซรามิกการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(116) (27/มี.ค./2560)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนาโน และเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเซรามิกแนวใหม่ ในช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในอุตสาหกรรมเซรามิก” โดย ดร.ชีวะ ทัศนา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และในช่วงบ่ายได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีนาโน : เครื่องปั้นดินเผาเบาและโปร่งแสง”

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิณผลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

(104) (26/ธ.ค./2559)

ณ เชียงดาวกู๊ดวิว วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

ร่วมพิธีคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่ รัชการที่ ๑๐

(101) (8/ธ.ค./2559)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มนฑลพิธีสนามฟุตบอล มร.ชม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล

(129) (31/ต.ค./2559)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในรพะมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ----คลิก----

 

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผุ้เกษียณอายุราชการ

(140) (3/ต.ค./2559)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัวและวิทยาเขตแม่ริม

(143) (11/ส.ค./2559)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

(137) (11/ส.ค./2559)

วันที่่ 10 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ แม่ดีเด่น ได้แก่ นางคนึงนิจ  กะนะ และลูกกตัญญู นายพงศธร กะนะ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3

1 2 3 4 5 6 7
รับข่าวสารจากคณะ