สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 PL 201 แบบคำขออนุมัติโครงการมหาวิทยาลัย (0) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปี 2563 (0) เอกสารงานวิชาการ
3 ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 (31) เอกสารงานวิชาการ
4 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561 (12) เอกสารงานวิชาการ
5 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 (16) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (27) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 (14) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 08-ภาคผนวก ค (16) เอกสารงานวิชาการ
9 07-สารบัญ (13) เอกสารงานวิชาการ
10 06-ปกหลักสูตร (20) เอกสารงานวิชาการ
11 06-Template มคอ.2 (20) เอกสารงานวิชาการ
12 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (16) เอกสารงานวิชาการ
13 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร (12) เอกสารงานวิชาการ
14 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (20) เอกสารงานวิชาการ
15 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (16) เอกสารงานวิชาการ
16 01-แบบสอบถามนักศึกษา (11) เอกสารงานวิชาการ
17 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) (29) เอกสารงานนโยบายและแผน
18 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) (15) เอกสารงานนโยบายและแผน
19 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) (14) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (26) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 15 Next
รับข่าวสารจากคณะ