สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (16) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (15) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (22) เอกสารอื่นๆ
4 ตัวอย่างภาระงาน (25) เอกสารอื่นๆ
5 ตารางแสดงภาระงาน (32) เอกสารอื่นๆ
6 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (29) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (14) เอกสารอื่นๆ
8 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (13) เอกสารประกันคุณภาพ
9 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (14) เอกสารประกันคุณภาพ
10 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (8) เอกสารอื่นๆ
11 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (11) เอกสารอื่นๆ
12 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (26) เอกสารประกันคุณภาพ
13 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (13) เอกสารงานวิชาการ
14 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (28) เอกสารประกันคุณภาพ
15 แบบฟอร์มคำร้องการขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (10) เอกสารงานวิชาการ
16 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2558-2559 (Excel) (28) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2559 (Excel) (26) เอกสารประกันคุณภาพ
18 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (ค.บ) (16) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มค.-ธค.59 (วท.บ) (17) เอกสารประกันคุณภาพ
20 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สค.58-กค.59 (18) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next