สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลการจัดการศึกษา
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 การกรอกเอกสารและขั้นตอน(คุณวันวิสาข์) (14) เอกสารห้องเรียน ผศ.
2 การอ้างอิงและบรรณานุกรม(ผศ.ดร.สุทธินันท์) (12) เอกสารห้องเรียน ผศ.
3 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำบท (รศ.สนิท) (12) เอกสารห้องเรียน ผศ.
4 คำนำและความสำคัญของแผนบริหารการสอนประจำวิชา (รศ.กาญจนา) (12) เอกสารห้องเรียน ผศ.
5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา (ศ.มนัส ) (12) เอกสารห้องเรียน ผศ.
6 องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนที่ดี 1 บท (รศ.ดร.วิไลพร) (12) เอกสารห้องเรียน ผศ.
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (86) เอกสารอื่นๆ
8 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (98) เอกสารอื่นๆ
9 แนวปฏิบัติการค้นหาระยะทาง กรมทางหลวง (กรณ๊ใช้พาหนะส่วนตัว) **ใหม่** (34) เอกสารทางการเงิน
10 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 2/2560 (27) เอกสารงานวิชาการ
11 ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560 (30) เอกสารงานวิชาการ
12 คู่มือการใช้งานระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม **ใหม่** (update 26/1/61) (56) เอกสารทางการเงิน
13 ใบคำขอรับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ (30) เอกสารอื่นๆ
14 แบบขออนุมัติโครงการ SCI 01 (42) เอกสารงานนโยบายและแผน
15 ตารางสอบปลายภาค 2/2560 (35) เอกสารงานวิชาการ
16 แผ่บพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ใหม่** (40) เอกสารทางการเงิน
17 แผ่นพับ_การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม **ใหม่** (32) เอกสารทางการเงิน
18 เอกสารประกอบห้องเรียน ผศ. 11 ม.ค. 2561 (37) เอกสารอื่นๆ
19 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี 2559 (42) เอกสารงานนโยบายและแผน
20 ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจำวิชาและแผนการสอนประจำบท (โครงการห้องเรียนผศ.) (53) เอกสารอื่นๆ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next
รับข่าวสารจากคณะ