สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจด้านข้อมูลประกันคุณภาพ
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 (24) เอกสารงานวิชาการ
2 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 (19) เอกสารงานวิชาการ
3 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (15) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 (52) เอกสารกิจการนักศึกษา
5 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (49) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (47) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (55) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (58) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (55) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (42) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (52) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) (58) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 ภาระงานสอน 2-2562 (62) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 (68) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ภาระงานสอน 1-2562 (53) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 (56) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ตารางสอนรวม 2-2562 (53) เอกสารประกันคุณภาพ
18 ตารางสอนรวม 1-2562 (44) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 (49) เอกสารประกันคุณภาพ
20 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 (50) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ