สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (7) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (8) เอกสารงานนโยบายและแผน
3 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (8) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (11) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (8) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (10) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) (8) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 ภาระงานสอน 2-2562 (28) เอกสารประกันคุณภาพ
9 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 (23) เอกสารประกันคุณภาพ
10 ภาระงานสอน 1-2562 (24) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 (26) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ตารางสอนรวม 2-2562 (21) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ตารางสอนรวม 1-2562 (19) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 (17) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 (18) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 (20) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 (18) เอกสารประกันคุณภาพ
18 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 (30) เอกสารประกันคุณภาพ
19 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา วท.บ. ปีการศึกษา 2562 (56) เอกสารประกันคุณภาพ
20 แบบยื่นข้อมูล SCB-Business-net (34) เอกสารงานพัสดุ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ