สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แผนความต้องการงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563-2565 (2) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 08-ภาคผนวก ค (1) เอกสารงานวิชาการ
3 07-สารบัญ (1) เอกสารงานวิชาการ
4 06-ปกหลักสูตร (3) เอกสารงานวิชาการ
5 06-Template มคอ.2 (1) เอกสารงานวิชาการ
6 05-แบบสอบถามอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (1) เอกสารงานวิชาการ
7 04-แบบสอบถามอาจารย์ประจำหลักสูตร (1) เอกสารงานวิชาการ
8 03-แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (1) เอกสารงานวิชาการ
9 02-แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (1) เอกสารงานวิชาการ
10 01-แบบสอบถามนักศึกษา (1) เอกสารงานวิชาการ
11 SCI 01 แบบคำขออนุมัติโครงการ (New) (4) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (New) (2) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 PL.09 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ (New) (4) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (14) เอกสารงานวิชาการ
15 ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (9) เอกสารอื่นๆ
16 กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (7) เอกสารอื่นๆ
17 ทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (41) เอกสารงานพัสดุ
18 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 (13) เอกสารกิจการนักศึกษา
19 แบบสำรวจคุณภาพหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหา 2561 (15) เอกสารประกันคุณภาพ
20 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 (49) เอกสารงานวิชาการ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 Next
รับข่าวสารจากคณะ