สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดีที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (13) เอกสารงานนโยบายและแผน
2 ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2563 (55) เอกสารงานวิชาการ
3 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2563 (50) เอกสารงานวิชาการ
4 ความเชื่อมโยง-ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (46) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 (84) เอกสารกิจการนักศึกษา
6 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (76) เอกสารกิจการนักศึกษา
7 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (68) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (78) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (82) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (72) เอกสารงานนโยบายและแผน
11 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (55) เอกสารงานนโยบายและแผน
12 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (78) เอกสารงานนโยบายและแผน
13 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) (83) เอกสารงานนโยบายและแผน
14 ภาระงานสอน 2-2562 (80) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 (86) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ภาระงานสอน 1-2562 (68) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 (76) เอกสารประกันคุณภาพ
18 ตารางสอนรวม 2-2562 (72) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ตารางสอนรวม 1-2562 (59) เอกสารประกันคุณภาพ
20 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 (63) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ