สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน science blog
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 (12) เอกสารกิจการนักศึกษา
2 รุปเล่มคู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (20) เอกสารกิจการนักศึกษา
3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรังปรุง ปี 2562) (27) เอกสารงานนโยบายและแผน
4 แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (30) เอกสารงานนโยบายและแผน
5 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (31) เอกสารงานนโยบายและแผน
6 PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (32) เอกสารงานนโยบายและแผน
7 PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (27) เอกสารงานนโยบายและแผน
8 PL.201 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ (30) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรังปรุง ปี 2563) (26) เอกสารงานนโยบายและแผน
10 ภาระงานสอน 2-2562 (45) เอกสารประกันคุณภาพ
11 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 2-2562 (40) เอกสารประกันคุณภาพ
12 ภาระงานสอน 1-2562 (40) เอกสารประกันคุณภาพ
13 ภาระงานสอน (ขอเปิด) 1-2562 (41) เอกสารประกันคุณภาพ
14 ตารางสอนรวม 2-2562 (41) เอกสารประกันคุณภาพ
15 ตารางสอนรวม 1-2562 (33) เอกสารประกันคุณภาพ
16 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 2-2562 (33) เอกสารประกันคุณภาพ
17 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 2-2562 (34) เอกสารประกันคุณภาพ
18 ตารางสอน ป.โท ภาคปกติ 1-2562 (41) เอกสารประกันคุณภาพ
19 ตารางสอน ป.โท ภาคพิเศษ 1-2562 (34) เอกสารประกันคุณภาพ
20 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. ปีการศึกษา 2562 (46) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 Next
รับข่าวสารจากคณะ