สถิติการเข้าชม
      ใช้งานตอนนี้
     
      ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
     
    เริ่มนับ 28 ม.ค. 2559
ความพึงพอใจในการให้บริการในด้านการดาวน์โหลดเอกสาร
 


 
 
ดูผลโหวต
เริ่มสำรวจวันที่ 14/03/2555

หน้าหลัก / เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท โหลด
1 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 (7) เอกสารงานวิชาการ
2 ส่วนหน้าเอกสารประกอบการสอน (28) เอกสารอื่นๆ
3 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (24) เอกสารอื่นๆ
4 ตารางกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับหลักสูตร-ปีการศึกษา-2560 (29) เอกสารประกันคุณภาพ
5 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (46) เอกสารอื่นๆ
6 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (22) เอกสารอื่นๆ
7 ตารางโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (34) เอกสารกิจการนักศึกษา
8 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) (28) เอกสารงานนโยบายและแผน
9 ตารางกรอกสารเคมีและตารางเครื่องมือ (34) เอกสารอื่นๆ
10 ตัวอย่างภาระงาน (33) เอกสารอื่นๆ
11 ตารางแสดงภาระงาน (43) เอกสารอื่นๆ
12 คู่มือกิจกรรมราชภัฏเชียงใหม่ 2557 (37) เอกสารกิจการนักศึกษา
13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษ (23) เอกสารอื่นๆ
14 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Active Learning (20) เอกสารประกันคุณภาพ
15 โครงการและรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ Google Classroom (24) เอกสารประกันคุณภาพ
16 แบบเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12) เอกสารอื่นๆ
17 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (19) เอกสารอื่นๆ
18 ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 (33) เอกสารประกันคุณภาพ
19 แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (สสว.มาตรฐาน 02) (19) เอกสารงานวิชาการ
20 สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (32) เอกสารประกันคุณภาพ
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next